HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

104. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr.104 / 2005 privind concesionarea prin licitaţie publică a Casei de Cultură - Cioboteni în suprafaţă construită desfăşurată de 191 mp situat în municipiul Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 16553/2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător

Luând în considerare art. 15 a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1

Art.2

Art.3

Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini care face parte integrantă din prezenta hotărâre ca anexele nr. 1 şi 2.

Art.4

Art.5

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică-Serviciul financiar contabil.

Art.6

    1. Prefectului Judeţului Harghita

b) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

                                       -  Direcţiei economică-Serviciului financiar contabil ;

                                       -  Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

-  Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Miercurea-Ciuc , 29 iulie 2005.HAJDU GÁBOR                    PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

                   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI            Contrasemnează – secretar

                        

Prezenta hotărâre se va comunica:
Se aprobă dezmembrarea imobilului conform documentaţiei cadastrale care face parte integrantă din prezenta hotărâre ca anexa nr.3.
Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a Casei de Cultură - Cioboteni în suprafaţă construită desfăşurată de 191 mp, cu nr. cadastral situat în str. Kájoni János nr. 64, cu redevenţa minimă anuală de 600 EURO, pe durata de 49 ani.Concesionarul are obligaţia de a utiliza imobilul în folosul comunităţii.

Ţinând cont de Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, aliniatul 2, literele ”f” şi ”g” , art. 46, aliniatul 2, şi art. 125, aliniatele 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA