HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

102. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 102 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” CENTRU MULTIFUNCŢIONAL ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU ” pe strada Szék nr. 152 din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 214/2005, elaborat de S.C. ATR Line S

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 214/2005 – faza P.U.D, elaborat de SC. ATR Line SRL;

Având în vedere RAPORTUL de specialitate nr.11213/2005 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr 16/2005 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, privind Metodologia de elaborare şi cadru conţinut P.U.D.

În temeiul articolul nr.38 litera ”c” şi “k”, şi articolul nr.46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E : Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” CENTRU MULTIFUNCŢIONAL ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU ” pe strada Szék nr. 152 din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 214/2005, elaborat de S.C. ATR Line SRLu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

a.) Prefectului Judeţului Harghita;

b) SC. ATR Line SRL;

c)) Serviciului urbanism din cadrul Primăriei municipiului M-Ciuc.

Miercurea-Ciuc, 29 iulie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI          Contrasemnează – secretar

                      HAJDU GÁBOR                  PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

 

 

 

Art.1.

Art.2. C

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA