HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

101. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 101 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL” STRADA HARGHITA NR. 151 ” în cadrul Trupului 3.1, din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 300/2005, elaborat de A.I. PROIECT HERŢA, cu scopul includerii

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere RAPORTUL de specialitate nr.15680/2005 al Serviciului de urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

Având în vedere proiectul nr.300/2005 – faza P.U.Z., elaborat de A.I. PROIECT HERŢA;

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, cu modificările şi complectările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000, privind Metodologia de elaborare şi conţinut cadru P.U.Z.;

Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr 26 din 27.01.2005 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă includerea în intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc a suprafeţei de 5.768 mp. teren extravilan, cu scopul realizării obiectivelor prevăzute în PLANUL URBANISTIC ZONAL” STRADA HARGHITA NR. 151 ” în cadrul Trupului 3.1.

Art.2. Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC ZONAL” STRADA HARGHITA NR. 151 ” în cadrul Trupului 3.1, din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 300/2005, elaborat de A.I. PROIECT HERŢA.

Art.3.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

 

Miercurea-Ciuc, 29 iulie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI      Contrasemnează – secretar

HAJDU GÁBOR                         PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

       

    1. Prefectului Judeţului Harghita;
    2. A.I. PROIECT HERŢA;
    3. Serviciului de urbanism din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc;

În temeiul articolul nr. 38, aliniatul 2), literele ”c” şi “k”, şi articolul nr..46 aliniatul 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi complectările ulterioare.

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA