HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

100. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 100 / 2005 privind aprobarea Regulamentului taxelor speciale

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 16760 /2005 al Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

  • de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi

privat şi agricultură ;

  • pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

  • pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;

Având în vedere prevederile art. 26 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale completat şi modificat ;

Având în vedere prevederile art. 38, alineatul (2), litera (d) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1

Se aprobă Regulamentul privind taxele speciale, prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia economică, Serviciul impozite şi taxe, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Compartimentul comunitar pentru cadastru, agricultură şi silvicultură şi Serviciul public comunitar local de evidenţa a persoanelor din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica:

  1. Prefectului judeţului Harghita;
  2. Direcţiei economice, Serviciului impozite şi taxe;
  3. Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
  4. Compartimentului comunitar pentru cadastru, agricultură şi silvicultură;
  5. Serviciului public comunitar local de evidenţa a persoanelor din cadrul Primăriei
  6. Municipale Miercurea-Ciuc.

 Miercurea-Ciuc, 29 iulie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  Contrasemnează – secretar

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ la Hotărârea nr. 100

din 29 iulie 2005

 

1 R E G U L A M E N T

privind taxele speciale În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale şi a prezentei hotărâri, taxele speciale sunt instituite pentru funcţionarea unor servicii publice în interesul persoanelor fizice şi persoanelor juridice.

 

1.Taxele speciale se stabilesc anual.

 

2.Cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi

 

3.Propunerile pentru instituirea diferitelor taxe speciale se fac de către serviciile de

specialitate din cadrul Primăriei Municipale Miercurea –Ciuc, motivat şi justificat pe bază de documente contabile privind cheltuielile de întreţinere, funcţionare şi dotarea serviciilor respective.

 

4. Taxele speciale se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în condiţiile legii, iar hotărârea se face cunoscută prin publicitate, afişare la sediul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc.

 

5.Contestaţiile formulate de către persoanele fizice şi juridice împotriva modului de

 

6.Contestarea, aşezarea şi urmărirea încasării taxelor se realizează prin compartimentele

 

7. Taxele speciale instituite, potrivit legii, constituie venituri cu destinaţie specailă, fiind

 

8. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele respective.

 

9. Persoanele fizice şi persoanele juridice plătitoare de taxe speciale sunt obligate să achite contravaloarea taxei speciale anterior prestării serviciului taxabil.

 

10. Acordul persaonelor fizice şi persaonelor juridice pentru plata taxelor speciale se consideră dat ca urmare a necontestării hotărârii consiliului local privind stabilirea taxelor speciale în termen de 15 zile de la afişare.

 

Miercurea –Ciuc, 29 iulie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează – secretar

HAJDU GÁBOR PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. Sumele rămase neutilizate din taxele speciale, stabilite ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate, se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, odată cu încheierea exerciţiului bugetar.

de specialitate din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc.

stabilire şi calculare a taxelor speciale se soluţionează de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipale Miercurea –ciuc, iar dispoziţiile emise ca urmare a contestaţiilor vor fi atacate la instanţele judecătoreşti competent.

cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor.

 

 

HAJDU GÁBOR                       PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA