HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

98. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 98 / 2005 privind recalcularea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice ajustat anterior prin Decizia nr. 2458/2005 a ANRSC de către S.C., GOSCOM S.A. Miercurea-Ciuc

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005.

Având în vedere documentaţia completă depusă de S.C.GOSCOM S.A. Miercurea-Ciuc, prin care solicită recalcularea corespunzătoare a preţurilor de producere şi distribuţie a energiei termice ajustate anterior prin Decizia nr. 2458/2005 a ANRSC.

Avizat favorabil de comisiile:

 • de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat;
 • pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
 •  

  Proiectul de hotărâre a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei municipale Miercurea - Ciuc, timp de 30 de zile, conform art.6 alineatele 1 şi 2 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

   

   

  HO T Ă R Ă Ş T E :

   

   

  - preţul include o cotă de dezvoltare de 3% respectiv 4,66 lei /RON /Gcal;

  b) Preţul de 207,16 lei / RON / Gcal inclusiv TVA, pentru energia termică produsă şi distribuită pe bază de gaze naturale, destinată populaţiei.

  a) Preţul de 179,05 lei /RON / Gcal, exclusiv TVA , pentru energia termică produsă şi distribuită pe bază de gaze naturale, destinată agenţilor economici.

  Art.2.

  Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica :

  a). Prefectului judeţului Harghita ;

  b). S.C. GOSCOM S.A. ;

  c). Următoarelor birouri din cadrul Primăriei:

  -Biroului investiţii, evdienţa patrimoniului şi achiziţii publice ;

   

  public, servicii publice;

  -Direcţiei financiar – contabil;

  Miercurea-Ciuc, la 29 iulie 2005.

   

   

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează – secretar

  HAJDU GÁBOR PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

  -Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului
  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Consiliul de Administraţie al S.C. GOSCOM S.A., Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice, Biroul investiţii evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia financiar – contabilă din cadrul Primăriei municipale Miercurea - Ciuc.
  Art.1 Se aprobă nivelurile de preţ de producere şi tarif de distribuţie la serviciul de energie termică, începând cu data de 1 iulie 2005, după cum urmează:
  În temeiul art.38, literele d), j), şi m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;
  În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 73 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, art. 40, precum şi Ordinul A.N.R.G.N. nr. 464 din 9 iunie 2005 şi Ordinul A.N.R.E. nr. 28 din 14 iunie 2005, care implicit modifică şi preţul energiei termice.

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

 • de servicii publice şi comerţ, relaţii cu cetăţenii;

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA