HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

97. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 97 / 2005 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Miercurea -Ciuc pe anul 2005

Consiliul Local al Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere :

Expunerea de motive a primarului municipiului Miercurea –Ciuc , domnul Ráduly Róbert Kálmán întocmită pe baza rapoartele înaintate de Serviciul de administrare a domeniului public, Directia de asistenţă socială, Secţia Floricolă , Cultura, Editura Csikszereda, Biroul de investitii, Învăţământ,aparat propriu, Asociaţia de sport Ciuc, Muzeu Secuiesc;

 1. În baza art.15, alineatul (2), din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale, completat şi modificat;

  Avizat favorabil de comisiile

     

   • de administraţia publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
   •  

     

   • pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;
   •  

     

   • pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.
   •  

     H O T Ă R Ă Ş T E : 

    Art.1 Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc pe anul 2005, pe trimestrul III şi IV, conform anexelor nr. 1,2,3,4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.2. Se aprobă rectificarea Listei obiectelor de investiţii pe anul 2005, conform anexelor nr.5, 6,7, 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului şi Direcţia financiar – contabilă din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc.

    Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica :

     1. Prefectului judeţului Harghita;
     2. Primarului municipiului;
     3. Direcţiei financiar – contabile;
     4. Direcţiei Finanţelor Publice Harghita;
     5. Muzeului Secuiesc;
     6. Asociaţiei de sport Ciuc;
     7. Învăţământ.
     8.  

      Miercurea - Ciuc, 29 iulie 2005.

       

      Contrasemnează  secretar

      Paizs Gyöngyi Juliánna

       

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

       

      HAJDU GÁBOR

  În temeiul prevederilor art.38, alineatul (2), litera. “ d “ şi art.46 din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA