HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

96. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 96 / 2005 pentru completarea art. 1 din Hotărârea nr. 82 / 2005 privind darea în folosinţă gratuită, a patinoarului neacoperit împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 2077 mp, în favoarea Sport Club Miercurea

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Având în Adresa nr. 3220 / 2005 a Prefectului judeţului Harghita;

Avizat favorabil de Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

Luând în considerare Hotărârea nr. 21/2002 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind revocarea Hotărârii nr. 108/1999 privind darea în folosinţă gratuită a terenului de hochei în suprafaţă de 2077 mp din incinta Bazei sportive patinoar în favoarea Sport Club Miercurea-Ciuc;

Ţinând cont de art. 17 a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul (2), litera ”f”, art. 46, alineatul 2 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Art.1

“ Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe durata de 20 de ani, în funcţie de existenţa construcţiei a patinoarului neacoperit împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 2077 mp, din incinta Bazei Sportive Patinoar, în favoarea Sport Club Miercurea-Ciuc, cu condiţia finalizării şi punerii în funcţiune până la data de 31 decembrie 2006, respectiv a asigurării folosirii acestuia de către echipele de copii, juniori şi tineret din municipiu zilnic cel puţin 6 ore cu caracter gratuit”.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Serviciul de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

Art.3

    1. Prefectului Judeţului Harghita;
    2. Asociaţiei Sportive Ciuc Miercurea-Ciuc;

c) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

- Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice;

- Direcţiei economice - Serviciului financiar contabil ;

 

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează – secretar

 

PĂNESCU ADRIAN Paizs Gyöngyi Juliánna

Miercurea-Ciuc, la 24 iunie 2005.

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se va comunica:

H O T Ă R Ă Ş T E : Se completează art. 1 din Hotărârea nr. 82 / 2005 care va avea următorul cuprins:

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA