HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

95. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 95 / 2005 privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea Consiliului Local al municipiului Miercurea – Ciuc în litigiul ce formează obiect al dosarului nr. 1065/Ac./

Consiliul Local al Municipiului Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Analizând Raportul întocmit de Compartimentul juridic;

Văzând Avizul favorabil al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

În conformitate cu prevederile art. 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare a consiliilor locale;

În temeiul prevederilor art. 38 alineatul (3) şi ale art. 46 alineatul (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă angajarea domnului avocat senior HAJDU GÁBOR pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc la Tribunalul Neamţ în dosar nr. 1065 /Ac./2005, ce are ca obiect apelul promovat de Consiliul Local al Municipiului Miercurea – Ciuc împotriva Sentinţei civile nr. 207 /2005 pronunţată de către Judecătoria Bicaz, pe parcursul procesului.

Art. 2 Reprezentarea de către D-ul avocat senior Hajdu Gábor se va face pe baza împuternicirii semnată de către preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc.

Art.3 Cheltuielile necesare vor fi alocate din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc.

Art. 4 Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează secretarul municipiului Miercurea – Ciuc.

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica :

 • Secretarului municipiului;
 • Direcţiei economice Serviciului financiar – contabile din cadrul Primăriei Municipale Miercurea – Ciuc.
 • Miercurea – Ciuc, 24 iunie 2005.

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează - secretar

  PĂNESCU ADRIAN Paizs Gyöngyi Juliánna

   

   1. Prefectului judeţului Harghita;

   

   

   

  Rendezvényajánló

  OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
  29
  OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
  22
  OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
  15
  OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
  14
  OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
  08

     KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


        GALÉRIA