HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

94. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 94 / 2005 privind concesionarea prin licitaţie publică a bazei de agrement Băile Jigodin, situat în municipiul Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 11030 /2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Conform Hotărârii nr.22/2003 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind predarea Bazei de tratament Băile Jigodin în administrarea GOSCOM SA;

Luând în considerare art. 15 a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 cu modificările şi completările ulterioare;

Avizat favorabil de Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

În temeiul art. 38, aliniatul 2, literele ”f” şi ”g” , art. 46, aliniatul 2, şi art. 125, aliniatele 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1

Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a bazei de agrement Băile Jigodin în suprafaţă de 922 mp, înscris în C.F. nr. 4883, identificat prin nr.top. 585 / 1 / 2 / 2 / 2 / 1, pe durata de 49 de ani, cu redevenţa minimă anuală de 0,5% din cifra de afaceri dar nu mai puţin de 2000 EURO anual.

Art.2

Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini care face parte integrantă din prezenta hotărâre ca anexele nr. 1 şi 2.

Art.3

Se aprobă dezmembrarea imobilului conform documentaţiei cadastrale care face parte integrantă din prezenta hotărâre ca anexa nr.3.

Art.4 Se revocă Hotărârea nr. 22/2003 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, privind predarea Bazei de tratament Băile Jigodin în administrarea GOSCOM SA, de la data desemnării ofertantului câştigător.

Art.5

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică-Serviciul financiar contabil.

Art.6

    

  1. Prefectului Judeţului Harghita
  2.  

c) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

Miercurea-Ciuc , 24 iunie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI         Contrasemnează - secretar

- Direcţiei economice -Serviciului financiar contabil ;

- Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

                                  PĂNESCU ADRIAN               Paizs Gyöngyi Juliánna

Prezenta hotărâre se va comunica:

 

 • SC GOSCOM SA;
 •  

  Rendezvényajánló

  JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
  22
  JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
  21
  JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
  20
  JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
  18
  JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
  08

     KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


        GALÉRIA