HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

93. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 93 / 2005 privind constituirea Comisiei speciale de analizare şi verificare a respectării disciplinei în construcţii în zona Szécseny

Consiliul Local Municipal, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Având în vedere Expunerea de motive a primarului nr.14436/2005 privind necesitatea constituirii unei Comisii speciale de analizare şi verificare a respectării disciplinei în construcţii în zona Szécseny în vederea intrării în legalitate a acestora;

Avizat favorabil de Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1

   

Art. 2 Comisia susmenţionată va verifica legalitatea executării lucrărilor de construcţii din zona Szécseny, după cum urmează:

a) - existenţa autorizaţiei de construire;

c) - plata impozitelor şi taxelor;

Art. 3. Comisia va întocmi un Raport despre rezultatul verificării şi va înainta măsurile ce se

Art. 4

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica :

 

 • Primarului municipiului Miercurea – Ciuc;
 • Serviciului urbanism şi de amenajare a teritoriului,
 • Persoanelor interesate.
 •  

    

  1. Prefectului Judeţului Harghita;
  2.  

   

  Miercurea – Ciuc, 24 iunie 2005.

   

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

  PĂNESCU ADRIAN

  Contrasemnează – secretar

  PAIZS GYONGYI JULIANNA

  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea – Ciuc.

  vor întreprinde pentru respectarea legislaţiei în vigoare.

  b)- existenţa unui act doveditor al titlului asupra imobilului care conferă proprietarilor dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii;

  Constituirea Comisiei speciale de analizare şi verificare a respectării disciplinei în construcţii, în zona Szécseny, în următoarea componenţă:

   

 • Csucsi András Róbert - consilier
 •  

   

 • Xántus Attila - consilier
 •  

   

 • Orbán Zsolt - consilier
 •  

  În temeiul prevederilor art. 56, alineatul (7) precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

  Rendezvényajánló

  JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
  22
  JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
  21
  JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
  20
  JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
  18
  JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
  08

     KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


        GALÉRIA