HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

91. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 91 /2005 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a pasajului de trecere în suprafaţă de 24 mp, situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr. 31-33 din Bulevardul Timişoarei în scopul realizării unui s

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 14191 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile :

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

Ţinând cont de Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

Luând în considerare Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998;

În temeiul art.38, alineatul (2), literele ”f” şi ”h” , art. 46, alin. 2 şi art. 125 alin. 1, 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1

Aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă, a pasajului de trecere în suprafaţă de 24 mp, situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr. 31-33 din Bulevardul Timişoarei şi a terenului aferent în suprafaţă de 5 mp, înscris în CF nr. 979, sub nr. top.125/1/2/1 121/1, 120/1 , în scopul realizării unui spaţiu comercial, pentru o durată de 49 de ani, cu redevenţa minimă anuală de 52,9 Euro/mp.

Art.2.

Aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini, care fac parte din prezenta hotărâre ca anexele 1 şi 2.

Art.3

Aprobarea dezmembrării conform documentaţiei care face parte din prezenta hotărâre ca anexa nr. 3 .

Art.4.

Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica:

 

b) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

                               PĂNESCU ADRIAN                 Paizs Gyöngyi Juliánna

a) Prefectului Judeţului Harghita;

                                       - Direcţiei economice - Serviciului financiar contabil ;

Miercurea-Ciuc, la 24 iunie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI    Contrasemnează - secretar

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 91/2005

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE

 

pentru terenul din dom

în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă

eniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc în suprafaţă de 24 mp situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr .31-33 din B-dul Timişoarei în scopul realizării unui spaţiu comercial

 

 

Capitolul I

        

      1. OBIECTUL CONCESIUNII
      2.  

 

Art. 1

Obiectul prezentei concesiuni îl formează terenul din domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc în suprafaţă de 24 mp situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr .31-33 din B-dul Timişoarei şi a terenului aferent în suprafaţă de 5 mp, înscris în CF nr. 979, sub nr. top.125/1/2/1 121/1, 120/1, în scopul realizării unui spaţiu comercial

Art. 2

Tronsonul II al blocurilor de locuinţe se compune din spaţii comerciale la parter şi locuinţe la etajul I-IV.

Terenul se află în din Zona Centrală al municipiului în intravilanul localităţii, pe partea de nord-est a Municipiului Miercurea-Ciuc, menţionat în ”Planul Urbanistic General nr. 143/ 1998 aprobat prin Hotărârea nr.9 / 1999 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc .

Art. 3

Spaţiul în cauză urmează a fi amenajată în scopul realizării unui spaţiu comercial.

Art.4

Suprafaţa de 24 mp, destinat concesionării, aparţine domeniului public al Municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc nr. 45/2005 privind propunerea de modificare a Hotărârii nr. 140/1999 privind însuşirea listei de inventar al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, atestat prin H.G. nr. 1.351/2001, modificat şi completat prin Hotărârile nr. 123/2004 şi 122/2004 al consiliului local.

                                                                                       Capitolul. II.

                     MOTIVAŢIA CONCESIUNII

 

Art. 5

- prevederile art. 2 alin. 2 lit. ”h” din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, precizează că bunurile proprietate publică pot face obiectul concesiunii;

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social care impun concesionarea unor bunuri-terenuri, sunt următoarele:

- prevederile art. 5 alin. 2, art. 6, alin. 1 şi 2 din Hotărârea nr. 216/1999 privind Normele

Metodologiece –Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile art. 15 alin e), art. 17 şi art 22 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; ;

     

   1. -prevederile art. 38, aliniatele 2, literele ”f” şi ”h” , art. 46, aliniatul 2, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
   2.  

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

 

 • -folosirea cât mai eficientă a spaţiilor publice existente;

  -utilizarea de metode arhitecturale moderne în realizarea proiectului

  -administrarea eficientă al domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

                                                                                 Capitolul III.  DURATA CONCESIUNII 

  Art. 6

  Pasajul de trecere situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr. 31-33 din Bulevardul Timişoarei, în Municipiul Miercurea-Ciuc se concesionează pe durata de 49 de ani, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 cu modificările şi completările ulterioare.

                                    Capitolul IV. ELEMENTE DE PREŢ

   

           

   

 • Art. 7
 •  

  Redevenţa anuală minimă de concesionare pentru Pasajul de trecere situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr. 31-33 din Bulevardul Timişoarei, în Municipiul Miercurea-Ciuc este de 52,9 Euro/mp.

   

 • Art. 8
 •  

   

  Capitolul V.

  INVESTIŢII DE REALIZAT

   

  Art. 9

  Modul de achitare a redevenţei va fi stabilit în contractul de concesiune.Pasajul de trecere situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr. 31-33 din Bulevardul Timişoarei, în Municipiul Miercurea-Ciuc urmează să fie concesionat în scopul realizării unui spaţiu comercial.

  Art. 10

  Organizarea acestui teren se propune astfel, încât să asigure buna funcţionare ale clădirilor din vecinătate. Prin tratarea arhitecturală se va urmări conferarea unei personalităţi proprii al noului obiectiv.

   

 • Art. 11.
 •  

  Regimul de înălţime şi tratarea arhitecturală va fi în concordanţă cu proiectul realizat în acest sens. Se va asigura accesul pietonal.

   

 • Art. 12
 •  

  Investiţia se va realiza cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de Certificatul de Urbanism nr. 598 /2005 şi a autorizaţiei de construire, eliberat de Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

   

  Capitolul VI.

  TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI

  Art. 13

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, după aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini de către consiliul local, se publică anunţul privind organizarea licitaţiei publice. Termenul minim de predare a ofertelor, este de 20 de zile calendaristice începând cu data publicării anunţului licitaţiei publice deschise .Contractul de concesiune se încheie în termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, în conformitate cu legea română.

   

  Capitolul VII.

  MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII

   

  Art. 14

  Procedura de concesionare propusă se desfăşoară prin licitaţie publică deschisă prin care orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, română sau străină, poate prezenta o ofertă.

  Art. 15

  Desfăşurarea licitaţiei publice deschise se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi a Hotărârii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice – Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor cu modificările şi completările ulterioare.

   

   

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează - secretar

  PĂNESCU ADRIAN Paizs Gyöngyi Juliánna

   

   Anexa nr. 2 la

  Hotărârea nr. 91/ 2005

   

        

  MOTIVAŢIA CONCESIUNII

   

  Art. 8

  Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social care impun concesionarea unor bunuri-terenuri, sunt următoarele:

  -prevederile art. 2 alin. 2 lit. ”h” din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, precizează că bunurile proprietate publică pot face obiectul concesiunii;

  -

  prevederile art. 5 alin. 2, art. 6, alin. 1 şi 2 din Hotărârea nr. 216/1999 privind Normele

  Metodologiece –Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

  - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

   

 • utilizarea de metode arhitecturale moderne în realizarea proiectului;
 •  

  -administrarea eficientă al domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

   

  Capitolul IV.

  DURATA CONCESIUNII

   

  Art. 9

  Pasajul de trecere situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr. 31-33 din Bulevardul Timişoarei, în Municipiul Miercurea-Ciuc se concesionează pe durata de 49 de ani, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 cu modificările şi completările ulterioare.

   

  Capitolul V.

  REDEVENŢA ŞI GARANŢII FINANCIARĂ

   

           

   

 • Art. 10
 •  

  Redevenţa anuală minimă de concesionare pentru Pasajul de trecere situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr. 31-33 din Bulevardul Timişoarei, în Municipiul Miercurea-Ciuc este de 52,9 Euro/mp.

  Art. 11

  Art. 12 Pentru neachitarea obligaţiilor la termen se datorează dobândă de 0,06% calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data încasării sumei datorate inclusiv, conform H.G. nr. 67/2004. Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lună/sau pentru fiecare fracţiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare scadenţei acestora până la data stingerii acestora inclusiv, conform art.114 din O.G. nr. 92/2003. Cota dobânzii şi nivelul penalităţilor de întârziere vor fi modificate în funcţie de reglementările legale. Neplata redevenţei la termen autorizează proprietarul concedent la recuperarea creanţelor conform O.G.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

  Art. 13

  Art. 14

  În cazul depăşirii cu 30 de zile a scadenţei de plată, redevenţa şi penalităţile aferente se încasează din garanţia constituită potrivit art. 11, cu înştiinţarea prealabilă a concesionarului în acest sens.

  Art. 15

  Concesionarul are obligaţia de a reconstitui garanţia prevăzută la art. 11, în termen de 90 de zile de la notificarea concedentului.

  Art. 16

  Redevenţa se face venit la bugetul Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc.

   

  Capitolul VI.

  REGIMUL BUNURILOR

   

  Art. 17 Terenul care constituie proprietatea concedentului vor fi administrate şi exploatate de concesionar în conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea rămânând proprietatea concedentului şi urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/ încetarea contractului de concesiune.

  Art. 18 La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat să restituie , în deplină proprietate , liber de orice sarcină, bunul concesionat, inclusiv investiţiile realizate.

  Concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

  a) bunurile de retur – bunurile care revin de plin drept, gratuit şi liber de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii. Aceasta constituie pasajul în suprafaţă de 24 mp situat între blocurile de locuit nr.31-33 pe B-dul Timişoarei, în municipiul Miercurea-Ciuc care constituie proprietatea concedentului şi care urmează a fi administrat şi exploatat de concesionar în conformitate cu prevederile contractului de concesiune. În această categorie intră şi bunurile rezultate din investiţiile prevăzute în contractul de concesionare precum şi bunurile rezultate din investiţii şi modernizări efectuate de concesionar fără aprobarea concedentului.

  b) bunurile de preluare – bunurile care pot reveni concedentului la expirarea contractului de concesiune, în măsura în care aceasta îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată conform procedurilor legale. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. Acestea vor fi utilajele, uneltele obiectele necesare, precum şi bunurile rezultate din investiţii sau modernizări efectuate de concesionare pe cheltuiala sa, dar cu aprobarea concedentului

   

  c) bunurile proprii – bunurile care au aparţinut concesionarului şi care au fost folosite de către aceasta pe durata concesiunii, cu excepţia celor prevăzute la lit.b).

   

  Capitolul VII.

  CONDIŢII DE MEDIU

   

  Art. 19 Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului.

   

   

  Capitolul VIII.

  CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI

   

  Art. 20

  Art. 21

   

  Capitolul IX.

  CONDIŢIILE INVESTIŢIEI

   

  Art. 22

  Organizarea acestui teren se propune astfel, încât să asigure buna funcţionare ale clădirilor din vecinătate. Prin tratarea arhitecturală se va urmări conferarea unei personalităţi proprii al noului obiectiv.

   

 • Art. 23
 •  

  Arhitectura va fi în concordanţă cu ambientul arhitectural zonal. La executarea construcţiei , precum şi la finisajul exterior vor fi folosite materiale din producţia internă sau din import omologate cu certificarea calităţilor, care să asigure nivelul de calitate. şi să confere personalitate obiectivului ce se va realiza. Amplasarea în teren ca şi accesele sale vor fi proiectate astfel încât să asigure circulaţia zonală. Prin soluţiile adoptate se va asigura protecţia clădirilor învecinate precum şi protecţia mediului. Regimul de înălţime şi tratarea arhitecturală va fi în concordanţă cu proiectul realizat în acest sens. Se va asigura accesul pietonal.

   

 • Art. 24
 •  

  Investiţia se va realiza cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de Certificatul de Urbanism nr. 598 /2005 şi a autorizaţiei de construire, eliberat de Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

   

         

       1. Capitolul X.
       2.  

         

       3. CLAUZE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI
       4.  

         

        Art. 25

        Investiţia va fi susţinută numai din fondurile proprii ale concesionarului, neimplicând eforturi financiare din partea concedentului.

        Art. 26

        Concedentul nu are obligaţia să garanteze în nici un fel obţinerea fondurilor presupuse de realizarea investiţiei.

        Art. 27

        Concesionarul are obligaţia să asigure, pentru cauze de calamităţi, la o societate de asigurări , utilajele investite. În cazul în care a survenit evenimentul de asigurare , concesionarul este obligat să respecte contractul de concesiune , în aşa fel încât în maxim 4 luni de la data producerii evenimentului să repună în funcţiune baza de agrement afectată, pe cheltuiala proprie. În perioada reparaţiilor generate de evenimentele menţionate , concesionarul nu va datora şi plăţi redevenţa.

         

        Capitolul XI.

        CONTRACTUL DE CONCESIUNE ŞI EFECTELE ACESTUIA

         

        Art. 28 Contractul de concesiune va fi încheiat în formă scrisă.

        Art. 29

        Art. 30

        Ofertantul se consideră informat la data recepţionării scrisorii recomandate cu confirmare de primire, care conţine acceptarea ofertei sale.

        Art. 31

        În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de concesiune, pierde garanţia depusă pentru participare.

         

        Capitolul XII.

        RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

         

        Art. 32

        Nerespectarea de către concesionar a clauzelor contractuale atrage răspunderea pentru daune şi aplicarea de penalităţi contractuale.

        Art. 33

        Concesionarul este obligat la penalităţi în caz de neplata a redevenţei şi în alte situaţii stabilite prin contractul de concesiune.

         

        Capitolul XIII.

         

       5. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
       6.  

         

        Art.34 Litigiile de orice fel decurgând din exercitarea prezentului contract, dacă nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi înaintate organelor de justiţie.

        Art.35 Pe toată durata concesiunii, atât partea întâi cât şi partea a doua se vor supune legislaţiei în vigoare în România.

        Art.36 În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul de concesiune sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să ceară instanţei judecătoreşti să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu daune interese.

         

        Miercurea-Ciuc, la 24 iunie 2005.

         PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează - secretar

        PĂNESCU ADRIAN Paizs Gyöngyi Juliánna

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        Contractul de concesiune se încheie în termen maxim de 30 de zile de la data la care concesionarul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

  Spaţiul / pasajul în suprafaţă de 24 mp se situează între blocurile de locuit nr.31-33 pe B-dul Timişoarei în Municipiul Miercurea-Ciuc având o lungime de 6 m şi o lăţime de 4 m, în total ocupând o suprafaţă de 24 mp.
  Terenul destinat concesionării aparţine domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc aflându-se în intravilanul localităţii, în centrul municipiului Miercurea-Ciuc, menţionat în ”Planul Urbanistic General nr.143/ 1998 aprobat prin Hotărârea nr. 9/1999 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc.

  Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanţie a sumei de 25% din valoarea redevenţei.

  Modul de achitare a redevenţei va fi stabilit în contractul de concesiune.

       

     1. -prevederile art. 38, aliniatele 2, literele ”f” şi ”h” şi art. 46, aliniatul 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
     2.  

  -realizarea unui spaţiului comercial;

    

  1. -realizarea unor lucrări de modernizare şi îmbunătăţire a aspectului urbanistic şi mediul ambiant al municipiului;
  2.  

    

  3. -folosirea cât mai eficientă a spaţiilor publice existente;
  4.  

   

 • CAIET DE SARCINI
 •  

   

  pentru terenul din domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc în suprafaţă de 24 mp situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr .31-33 din B-dul Timişoarei în scopul realizării unui spaţiu comercial

  în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă

   

   

   

  Capitolul I.

  DISPOZIŢII GENERALE

   

  Art. 1

  Art.2

  Caietul de sarcini şi studiul de oportunitate se aprobă prin hotărâre al Consilului Local al municipiului Miercurea-Ciuc.

  Art.3

  Concesionarea terenului se aprobă pe baza Caietul de sarcini şi studiului de oportunitate al concesiunii prin hotărâre al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc.

   

  Capitolul II

    

  1. OBIECTUL CONCESIUNII
  2.  

   

  Art. 4

  Obiectul prezentei concesiuni îl formează terenul din domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc în suprafaţă de 24 mp situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr .31-33 din B-dul Timişoarei şi a terenului aferent în suprafaţă de 5 mp, înscris în CF nr. 979, sub nr. top.125/1/2/1 121/1, 120/1, în scopul realizării unui spaţiu comercial

  Art. 5

  Tronsonul II al blocurilor de locuinţe se compune din spaţii comerciale la parter şi locuinţe la etajul I-IV.

  Art. 6

  Spaţiul în cauză urmează a fi amenajată în scopul realizării unui spaţiu comercial.

  Art.7

  Suprafaţa de 24 mp, destinat concesionării, aparţine domeniului public al Municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 45/2005 privind propunerea de modificare a Hotărârii nr. 140/1999 privind însuşirea listei de inventar al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, atestat prin H.G. nr. 1.351/2001, modificat şi completat prin Hotărârile nr. 123/2004 şi 122/2004 al consiliului local.

   

    

  1. Capitolul III
  2.  

  Terenul se află în din Zona Centrală al municipiului în intravilanul localităţii, pe partea a municipiului Miercurea-Ciuc, menţionat în ”Planul Urbanistic General nr. 143/ 1998 aprobat prin Hotărârea nr.9 / 1999 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc , fiind delimitat de …
  Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pe baza legislaţiei în vigoare, având ca temei legal Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice – Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare, care precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia prin concesiune pentru serviciul public şi Legea nr. 50 /1991 republicat, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

  Miercurea-Ciuc, la 24 iunie 2005

   

    

  1. realizarea unui spaţiu comercial;
  2.  

     

   1. -realizarea unor lucrări de modernizare şi îmbunătăţire a aspectului urbanistic şi mediul ambiant al municipiului;
   2.  

                                        - Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

  - Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică - serviciul financiar contabil.

  Rendezvényajánló

  JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
  22
  JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
  21
  JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
  20
  JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
  18
  JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
  08

     KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


        GALÉRIA