HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

90. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 90 / 2005 privind abrogarea articolului 3 din Hotărârea nr. 142/1997 a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Având în vedere Raportul nr. 14184 /2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile :

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului

În temeiul art.38, aliniatul (2), litera ”f” şi art. 46, aliniatul 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Art.1

Art.2

Art.3

Art.4

    1. Prefectului Judeţului Harghita
    2. SC TUYAUTERIE EQUIPEMENT PROCESS INDUSTRIEL, prin afişare la sediul primăriei;

c) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

- Direcţiei economice - Serviciului financiar contabil ;

- Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Miercurea-Ciuc, la 24 iunie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează- secretar

PĂNESCU ADRIAN Paizs Gyöngyi Juliánna

Prezenta hotărâre se va comunica: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică - Serviciul financiar contabil. Se rezilizează Contractul de concesiune nr. 89/1998, încheiat SC TUYAUTERIE EQUIPEMENT PROCESS INDUSTRIEL asupra terenului în suprafaţă de 260 mp ocupat de construcţie, înscris în CF 4883 Jigodin, identificat prin nr. top. 585/1/2/1, pentru o durată de concesiune de 99 de ani.H O T Ă R Ă Ş T E : Se abrogă articolul 3 a Hotărârii nr. 142/1997 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea înstrăinării Hotelului din Băile Jigodin cu preţul de pornire de 95.113.922 lei şi concesionarea terenului de 260 mp ocupat de construcţie, prin licitaţie publică.

înconjurător;

 

Luând în considerare Hotărârea nr. 142/1997 a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea înstrăinării Hotelului din Băile Jigodin cu preţul de pornire de 95.113.922 lei şi concesionarea terenului de 260 mp ocupat de construcţie, prin licitaţie publică;

Ţinând cont de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform Hotărârii Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor de Metodologie de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA