HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

89. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 89 / 2005 privind revocarea Hotărârii nr. 43/1994 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de teren de 266 mp şi darea în folosinţă gratu

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 13670/2005 a Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile :

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

Luând în considere Hotărârea nr. 43/1994 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de teren de 266 mp şi darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de teren de 3984 mp pe durata existenţei construcţiei în favoarea CARITAS diocezan Alba-Iulia, filiala Miercurea-Ciuc;

Ţinând cont de Hotărârea nr. 18/2005 al Consiliului Local al comunei Sâncrăieni, privind cuprinderea în domeniul privat al comunei a suprafeţei de teren de 4250 mp;

În temeiul art. 38, aliniatul 2, litera ”f”, art. 46, aliniatul 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1

Se revocă Hotărârea nr. 43/1994 a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de teren de 266 mp.

Art.2

Se aprobă darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de teren de 3984 mp pe durata existenţei construcţiei în favoarea CARITAS diocezan Alba-Iulia, filiala Miercurea-Ciuc.

Art.3

Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 5/1994, încheiat cu CARITAS diocezan Alba-Iulia, filiala Miercurea-Ciuc, având ca obiect terenul în suprafaţă de 266 mp înscris în CF nr. 3586 sub nr. top. 3207 / 1 / b a localităţii Sâncrăieni.

Art.4

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică - Serviciul financiar contabil.

Art.5

    

  1. Prefectului Judeţului Harghita;
  2.  

c) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

                                        - Direcţiei economice - Serviciului financiar contabil ;

                                        - Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

                                      - Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

 

 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, la 24 iunie 2005. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI       Contrasemnează - secretar

 

PĂNESCU ADRIAN             Paizs Gyöngyi Juliánna
Prezenta hotărâre se va comunica:

 

 • Caritas Arhidioceza Alba Iulia, filialei Miercurea-Ciuc;
 •  

  Rendezvényajánló

  JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
  22
  JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
  21
  JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
  20
  JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
  18
  JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
  08

     KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


        GALÉRIA