HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

88. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 88 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” STRADA KICSIMEZŐ FN”, zona Jigodin din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 30/2005, elaborat de S.C. TARNICS SRL

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 30/2005 – faza P.U.D, elaborat de SC. TARNICS SRL;

Având în vedere RAPORTUL de specialitate nr.12493/2005 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatele de Urbanism nr 194, 195, 196/2005 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, cu modificările şi complectările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, privind Metodologia de elaborare şi cadru conţinut P.U.D.

În temeiul articolul nr.38 litera ”c” şi “k”, şi articolul nr.46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

a) drumul de acces la proprietăţi nu se include în domeniul public al oraşului

Miercurea-Ciuc, figurând în viitor ca şi curte interioară comună, şi va fi delimitat cu poartă de strada Kicsimező;

b) lăţimea de cel puţin 10,00 m a porţiunii de drum proiectată în lungime de 90,00 m

între strada Kicsimező şi parcelele prevăzute în P.U.D. , va fi asigurată prin grija proprietarilor din zonă, Primăriei nerevenind nici o sarcină în acest sens.

Art.2. C

u aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

a.) Prefectului Judeţului Harghita;

b) S.C. TARNICS S.R.L;

c) Serviciului urbanism din cadrul Primăriei municipiului M-Ciuc.

Miercurea-Ciuc, 24 iunie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează - secretar

PĂNESCU ADRIAN Paizs Gyöngyi Juliánna

 

 

Art.1. Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU“STRADA KICSIMEZŐ FN “ zona Jigodin din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 30/2005, elaborat de C.TARNICS SRL, cu următoarele condiţii:

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA