HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

87. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 87 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „STRADA FERENCESEK F.N” zona Şumuleu din municipiul Miercurea - Ciuc, proiect nr.135/2005 ,elaborat de SC. AEDNA SRL cu scopul construirii unor case de l

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 135/2005 – faza P.U.D, elaborat de SC. AEDNA SRL;

Având în vedere RAPORTUL de specialitate nr.14142 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr 451 din 10.05.2005 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, cu modificările şi complectările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, privind Metodologia de elaborare şi cadru conţinut P.U.D.

În temeiul articolul nr.38 litera ”c” şi “k”, şi articolul nr.46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1

Art. 2. Drumul de acces la proprietăţi nu se include în domeniul public al oraşului,figurând în viitor ca curte interioară comună şi va fi delimitată cu poartă de strada Ferencesek.

.
Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “STRADA FERENCESEK F.N” zona Şumuleu din municipiul Miercurea - Ciuc, proiect nr.135/2005 ,elaborat de SC. AEDNA SRL cu scopul construirii unor case de locuit individuale.

              Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

              Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

             Prefectului Judeţului Harghita;

            SC.AEDNA SRL;

            Serviciului urbanism din cadrul Primăriei municipiului M-Ciuc;

            Miercurea-Ciuc, 24 iunie 2005

                 PREŞEDINTELE SEDINTEI        Contrasemnează -secretar

                     PĂNESCU ADRIAN              PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA