HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

86. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 86 / 2005 privind acordarea drepturilor salariale personalului contractual preluat în Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor

Consiliul Local Municipal Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Având în vedere Raportul primarului privind acordarea drepturilor salariale personalului contractual preluat în Serviciului public comunitar local de evidenţa a persoanelor;

Avizat favorabil de comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

Văzând prevederile art.8 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2104 / 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane şi materiale;

Văzând Hotărârea nr. 15 / 2005, privind înfiinţarea Serviciului public comunitar local de evidenţa a persoanelor în cadrul aparatului propriu a Consiliului Local al municipiului Miercurea – Ciuc, respectiv Hotărârea nr. 47/2005 privind modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005 a Consiliului Local municipal Miercurea-Ciuc.

În temeiul prevederilor art. 38, alineatul (2) litera “d” precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Începând cu 1 aprilie 2005 se aprobă acordarea tuturor drepturilor salariale (inclusiv sporurile) personalului contractual preluat de la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului Miercurea – Ciuc, până la limita fondurilor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat.

Art. 2 După epuizarea fondurilor alocate, menţionate în art. 1, contractele de muncă ale personalului preluat se vor renegocia.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea – Ciuc, Direcţia economică , Serviciul financiar – contabil din cadrul Primăriei municipale Miercurea – Ciuc, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica :

 

 • Serviciului public comunitar local de evidenţa a persoanelor.

   

  Miercurea – Ciuc, la 24 iunie 2005

   

  .

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează – secretar

  PĂNESCU ADRIAN PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 •  

    

  1. Prefectului judeţului Harghita;
  2.  

    

  3. Direcţiei economice, Serviciului financiar-contabil din cadrul Primăriei Municipale Miercurea – Ciuc.
  4.  

  c) Compartimentului de gestiune a resurselor umane şi a funcţiilor publice;

    

  Rendezvényajánló

  JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
  22
  JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
  21
  JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
  20
  JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
  18
  JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
  08

     KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


        GALÉRIA