HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

85. számú Határozat O T Ă R Â R E A Nr. 85 / 2005 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Miercurea -Ciuc pe anul 2005

Consiliul Local al Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Având în vedere:

Expunerea de motive a primarului municipiului Miercurea –Ciuc , domnul Ráduly Róbert Kálmán întocmită pe baza rapoartelor înaintate de Serviciul de administrare a domeniului public, Directia de asistenţă socială şi Secţia Floricolă;

Avizat favorabil de comisiile:

  • de administraţia publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
  • de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;
  • pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.
 1. În baza art.15, alineatul (2), din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale, completată şi modificată;

În temeiul prevederilor art.38, alineatul (2), litera. “ d “ şi art.46 din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :Art.1 Se aprobă adoptarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc pe anul 2005, pe trimestrul III şi IV, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă rectificarea Listei obiectelor de investiţii pe anul 2005, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului şi Direcţia financiar – contabilă din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :

 • Primarului municipiului ;
 • Direcţiei financiar – contabile;
 • Direcţiei Finanţelor Publice Harghita.
 •  

  Miercurea - Ciuc, 24 iunie 2005.

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

  PĂNESCU ADRIAN

  Avizat pentru legalitate - secretar Paizs Gyöngyi Juliánna

        

   1. Prefectului Judeţului Harghita;

  Rendezvényajánló

  JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
  22
  JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
  21
  JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
  20
  JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
  18
  JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
  08

     KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


        GALÉRIA