HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

84. számú Határozat HOTĂRÂREA Nr. 84 / 2005 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2004

Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;Având în vedere Raportul nr. 14180 al Direcţiei financiar – contabile prin care se propune aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2004;

Avizat favorabil de comisiile:

- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de servicii publice şi comerţ, relaţii cu cetăţenii;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2004, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2

Art.3

   

 1. Prefectului Judeţului Harghita;
 2.  

   

 3. Direcţiei financiar contabile;
 4.  

Miercurea – Ciuc,24 iunie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează – secretar

Prezenta hotărâre se va comunica :

 

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi Direcţia financiar – contabilă din cadrul Primăriei municipale Miercurea - Ciuc;

- pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

    

  • pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;
  •  

În baza art. 53 alineatul (1) literele “ a, m şi b “, din Ordonanţa Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale, completată şi modificată.

Văzând Raportul de Audit nr. 13739/2005 privind analiza dării de seamă contabilă anului 2004;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, completat şi modificat.

În temeiul art. 38, aliniatul (2), litera “ d “ şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA