HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

132. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 132 / 2005 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea nr.27/2000 privind repartizarea locuinţelor situate pe B-dul Timişoarei nr. 33 şi 35 din municipiul Miercurea-Ciuc

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2005;
Având în vedere Expunerea de motive al primarului municipiului Miercurea-Ciuc nr. 21257/2005;
Avizat favorabil de Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
Având în vedere Hotărârea nr.27/2000 privind repartizarea locuinţelor situate pe B-dul Timişoarei nr. 33 şi 35 din municipiul Miercurea-Ciuc;
În temeiul art. 23 din Legea 114/1996 (republicat şi actualizat) privind locuinţele, art. 1436 din Codul Civil, precum şi în temeiul art. 38 alineatul (2), litera “f”, art. 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1
Se aprobă modificarea Anexei nr.1/ I. /punctul 1. la Hotărârea nr. 27/2000 privind repartizarea locuinţelor situate pe B-dul Timişoarei nr. 33 şi 35 din municipiul Miercurea-Ciuc, în sensul scoaterii poziţiei I./ punctul 1, intervenit ca urmare al încetării contractului de subînchiriere nr.11083 din 01.03.2000 având ca obiect imobilul situat în B-dul Timişoarei nr. 33/6 din municipiul Miercurea-Ciuc, încheiat între Primăria municipiului Miercurea-Ciuc, cu sediul în P-ţa Cetăţii nr.1, în calitate de proprietar şi Editura Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. P-ţa Libertăţii nr.5, în calitate de subchiriaş, prin ajungerea acestuia la termen. 
Art.2
Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va înainta:
Instituţiei Prefectului judeţului Harghita
Se va comunica:
- Primarului municipiului Miercurea-Ciuc;
- Editurei Harghita;
Miercurea-Ciuc, la 30 septembrie 2005.

Având în vedere Expunerea de motive al primarului municipiului Miercurea-Ciuc nr. 21257/2005;În terile ulterioare; Pre

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
VERES EMŐKE GABRIELLA
Contrasemnează -secretar
Paizs Gyöngyi Juliánna

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA