HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

131. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 131 / 2005 privind revizuirea planului actual de circulaţie

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2005;
Având în vedere Raportul Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice, prin care se propune revizuirea planului actual de circulaţie până la data de 31 decembrie 2005, în vederea diminuării fluxului de circulaţie rutieră în cadrul cartierelor de locuit, asigurării căilor de circulaţie exclusivă pentru biciclişti, extinderii zonelor verzi, având în vedere refacerea căii de circulaţie nord –sud pe Bulevardul Timişoarei prin Piaţa Libertăţii.
Avizat favorabil de comisiile:
pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;
de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe administrare a domeniului public şi privat, agricultură;
Având în vedere Hotărârea nr. 94 / 1998 privind aprobarea studiului de circulaţie Etapa II Varianta I pentru reorganizarea sistemului general de circulaţie al Zonei Centrale Miercurea-Ciuc;
Văzând Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 85 / 2003 privind Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În temeiul prevederilor art.38, alineatul (2), literele “c” şi “l ”, precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Revizuirea planului actual de circulaţie până la data de 31 decembrie 2005,în vederea diminuării fluxului de circulaţie rutieră în cadrul cartierelor de locuit, asigurării căilor de circulaţie exclusivă pentru biciclişti, extinderii zonelor verzi, având în vedere refacerea căii de circulaţie nord-sud pe Bulevardul Timişoarei, prin Piaţa Libertăţii.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea- Ciuc, Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc.
Art. 3 Prezenta hotărâre se înaintează la:
Instituţia Prefectului judeţului Harghita;
Se comunică
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc;
Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii 
publice din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc.
Miercurea-Ciuc, 30 septembrie 2005. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
VERES EMŐKE -GABRIELLA
Contrasemnează - secretar
PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

 

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA