HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

130. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 130 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr.18 / 1991 şi a Legii nr. 247 /2005

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2005;
Având în vedere Raportul prezentat de Compartimentul comunitar pentru cadastru şi agricultură ;
Avizat favorabil de comisiile :
pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, admininistrarea domeniului public şi privat, şi agricultură;
Având în vedere prevederile art.36 din Legea nr.18 / 1991 privind fondul funciar, Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, 
In temeiul prevederilor art.38, alineatul (2
), litera “ f “ precum şi art. 46 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1Se propune reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane, persoanelor îndreptăţite conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Miercurea - Ciuc şi Compartimentul comunitar pentru cadastru şi agricultură din cadrul Primăriei municipiului Miercurea - Ciuc.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică : 
Prefectului Judeţului Harghita;
Compartimentului comunitar pentru cadastru şi agricultură.
Persoanei interesate.
Miercurea-Ciuc, 30 septembrie 2005

Avizat favorabil de comisiile :),Se propune reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane, pers. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
VERES EMŐKE -GABRIELLA
Contrasemnează - secretar
PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

 

 

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA