HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

129. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 129 / 2005 privind mutarea celor 3 clase ale Liceului de Artă “Nagy István “ în clădirea situată în municipiul Miercurea-Ciuc strada Mihail Sadoveanu nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2005;
Având în vedere Referatul nr. 20734/2005 al Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice prin care se propune mutarea celor 3 clase ale Liceului de Artă “Nagy István “ care au funcţionat până în prezent în clădirea Şcolii generale nr. 1 “Petőfi Sándor”, în spaţiile care au devenit libere în urma mutării Grădiniţei de copii nr. 14 din strada Mihail Sadoveanu nr. 3, Miercurea-Ciuc.
Avizat favorabil de comisiile:
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite; 
pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
Văzând Hotărârea nr. 1/2005 a Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc privind aprobarea noii reţele ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Miercurea-Ciuc, precum şi
prevederile Legii nr.354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84 / 1995.
În temeiul prevederilor art.38, alineatul (2), litera “n” precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art. 1 Începând cu noul an şcolar 2005/2006, cele 3 clase ale Liceului de Artă “Nagy István “ care până în prezent a funcţionat în clădirea Şcolii Generale “Petőfi Sándor “, se vor muta în spaţiile care au devenit libere în urma mutării Grădiniţei de copii nr. 14 din strada Mihail Sadoveanu nr. 3, Miercurea-Ciuc.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează viceprimarul Antal Attila şi Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc. 
Art. 3 Prezenta hotărâre se va înainta:
Instituţia Prefectului judeţului Harghita;
Se va comunica
Viceprimarului Antal Attila;
Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc. 
Liceului de Artă “Nagy István“;
Inspectoratului Şcolar al judeţului Harghita;
Şcolii Generale “Petőfi Sándor“;

Miercurea-Ciuc, 30 septembrie 2005. 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
VERES EMŐKE GABRIELLA
Contrasemnează –secretar
Paizs Gyöngyi Juliánna

: Viceprimarului Antal Attila;Miercurea-Ciuc, 30 septembrie 2005. Paizs Gyöngyi Juliánna

Având în vedere Referatul nr. 20734/2005 al Serviciului de admnAvizat favorabil de comisiile:

 

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA