HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

128. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr.128 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sala de sport la Liceul de Artă Nagy István- adaptarea construcţiei începute” elaborat de S.C. Vallum S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2005;
Având în vedere Raportul nr. 21618/2005 al Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;
Avizat favorabil de comisiile:
-pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
-de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
-de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;
-pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;
-pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite
Luând în considerare prevederile art.40 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 38, alineatul (2), literele (c),(f),(m), art. 46 alineatul (1) şi alineatul (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Raportul nr. 21618/2005 al Biroului de integAvizat favorabil de comisiile:--de o---

 H O T Ă R Ă Ş T E :
 Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate Sala de sport la Liceul de Artă Nagy István- adaptarea construcţiei începute” elaborat de S.C. VALLUM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică-serviciul financiar contabil. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : 
a) Instituţia Prefectului judeţului Harghita;
b) S.C. VALLUM S.R.L.
c) Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;
d)Direcţiei economice - serviciul financiar contabil.
e)Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor
Miercurea – Ciuc, 30 septembrie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
VERES EMŐKE GABRIELLA 
Contrasemnează -secretar
Paizs Gyöngyi Juliánna

 

 

 

 

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA