HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

127. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr.127 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea sălii de sport la Grupul Şcolar Industrial Székely Károly” elaborat de S.C. ARC Studio S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 21496 / 2005 al Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;

Luând în considerare prevederile art.40 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul (2), literele (c),(f),(m), art. 46 alineatul (1) şi alineatul (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate Reabilitarea sălii de sport la Grupul Şcolar Industrial Székely Károly” elaborat de S.C. ARC Studio S.R.L., cu următoarele indicatori tehnico-economici şi caracteristici, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

1) Valoare:

Total 499.505 RON = 140.904 EUR

C+M 424.145 RON = 119.646 EUR

2) corpul principal, regim de înălţime D+P, cu deschideri 2x7,5 m la parter şi 15 m la etaj (sala de sport), trame de 6 m, înălţime 3,75 m la demisol şi 6,20 m la parter.

3) corpul anexă cu vestiarele, D+P+1 cu deschideri de 7,5 m şi travee 6 m, cu înălţime de 3,75 m la demisol şi 2x2,80 m la nivelele superioare.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică - serviciul financiar contabil.

ul financiar contabil.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) S.C. ARC Studio S.R.L.

c) Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

     

  1. Direcţiei economice - serviciul financiar contabil.
  2.  

     

  3. Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor.

     

 

Miercurea – Ciuc, 30 septembrie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

VERES EMŐKE GABRIELLA

 Contrasemnează -secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA