HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

126. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 126 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea sălii de sport la Şcoala generală Nagy Imre” elaborat de S.C. ARC Studio S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 21497/2005 al Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

   

 • pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
 •  

   

 • de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 •  

   

 • de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;
 •  

   

 • pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;
 •  

    

  • pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite
  •  

Luând în considerare prevederile art.40 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul (2), literele (c),(f),(m), art. 46 alineatul (1) şi alineatul (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate Reabilitarea sălii de sport la Şcoala generală Nagy Imreelaborat de S.C. ARC Studio S.R.L., cu următoarele indicatori tehnico-economici şi caracteristici, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

1) Valoare:

Total 817.894 RON = 230.717,63 EUR

C+M 707.089 RON = 199.461 EUR

2) Aria construită la sol 617 mp

3) Aria desfăşurată 1304 mp

4) volumul construit 6130 mc.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică - serviciul financiar contabil.

Cu aducerea la

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

a) Prefectului judeţului Harghita;

b) S.C. ARC Studio S.R.L;

c) Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

   

 1. Direcţiei economice Serviciului financiar- contabil;
 2.  

   

 3. Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor.
 4.  

 Miercurea – Ciuc, 30 septembrie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

VERES EMŐKE GABRIELLA

 Contrasemnează -secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA