HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

125. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 125 / 2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea centralei termice proprii la Casa de Cultură Municipală Miercurea – Ciuc, Bulevardul Timişoarei nr. 6

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în sedinţa ordinară din 30 septembrie 2005;

Având în vedere Raportul nr.21192/ 2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi ibertăţilor cetăţenilor;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător.

În temeiul prevederilor Ordonaţei Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale; Luând în considerare prevederile Legii nr.500/2002 privind finaţele publice;

Văzând art.38, alineatul (2), literele ”c”,”f”, ”m” şi art.46, alin. 2 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de SC BLUETERM SRL Reghin referitor la realizarea centralei termice proprii la Casa de Cultură Municipală Miercurea – Ciuc, Bulevardul Timişoarei nr. 6, având următorii indicatori tehnico-economici, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

:

a) - 2 buc. cazane de apă caldă cu o putere temică de 150 KW cu elemenţi din fontă şi arzător atmosferic în două trepte.

- 2 buc. vas de expansiune cu membrană elastică şi pernă de aer, cu capacitate de 500 l, respectiv 60 l.

- 5 buc. pompă de recirculare pentru asigurarea sarcinii hidrodinamice cu rotor inecat.

- elementele de automatizare: 2 buc. presostat PM/5; 2 buc. Termostat de contatct TIP 7 C1; 3 buc. robinete cu trei căi HRE 3/4”; HRE 1”; HRE1 1/4”, 2 buc. regulatoare electronică ECL 300 , 9 buc. senzor temperatură ESM 11; ESMU; ESMB 12.

- 1 buc. boiler de 150 l pentru prepararea apă caldă menajeră cu serpentină şi rezistenţă electrică .

- 1 buc. generator de aer cald tip.175 E cu o capacitate de 200 kW cu funcţionare automată, şi cu combustibil utilizat gaz metan.

- 1 buc. staţie de dedurizare apă cu o capacitate de 500 l/min.

b) Valoarea investiţiei:

Total 180.646 RON

C+M: 149.012 RON

c) Durata de realizare a investiţiei 30 zile ;

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Ráduly Róbert Kálmán, Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Miercurea-Ciuc şi Teatrul Municipal “Csíki Játékszin”.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice ;

c) Direcţiei economice Serviciul financiar- contabil;

d) Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului;

e) Teatrului Municipal “Csíki Játékszin”.

Miercurea-Ciuc , 30 septembrie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

VERES EMŐKE GABRIELLA

Contrasemnează -secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA