HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

123. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 123 /2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Reparaţii capitale la strada George Coşbuc” elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 20639 / 2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;

Luând în considerare prevederile art.40 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul (2), literele (c),(f),(m), art. 46 alineatul (1) şi alineatul (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Studiului de fezabilitate pentru lucrarea Reparaţii capitale la strada George Coşbuc ” elaborat de S.C. KONTUR S.R.L., cu următoarii indicatori tehnico-economici şi caracteristici, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

.

1) Valoare:

Total 2.487.277,45 RON

C+M 2.153.158,86 RON

2) Lungime totală: 848 m

3) Suprafaţa ocupată definitiv: 20.185 m2

4) Durata: 8 luni.

5) Caracteristici:

- categoria străzii: a III - a cu două benzi de circulaţie;

- parte carosabilă de 7 m lăţime;

- trotuar pe ambele părţi cu lăţime variabilă;

- parcări laterale;

- pistă pentru ciclişti 2 m lăţime;

- sistem rutier: semirigid - S = 9.635 m2 x 1,1

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică - serviciul financiar contabil.

Cu aducerea la îndeplinire a prezen

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) S.C. KONTUR S.R.L.

c) Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

d) Direcţiei economice Serviciul financiar contabil.

 

Miercurea – Ciuc, 30 septembrie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI       Contrasemnează -secretar

VERES EMŐKE GABRIELLA        Paizs Gyöngyi Juliánna

 

 

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA