HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

122. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 122 / 2005 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 9 mp situat în Miercurea-Ciuc, str. Dózsa György nr.7, aferent spaţiului comercial din proprietatea SC COMCOLOR SRL

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 20117 /2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului

înconjurător;

Ţinând cont de Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

În temeiul Ordinului nr.1943/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

Luând în considerare Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alin. 2, literele ”f” şi ”h”, art. 46, alin. 2 şi art. 125 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 9 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 5560 a localităţii Jigodin, sub numerele topografice 2772 / 1 / 2 / 1, 2772 / 2 / 1, 2927 / 1 / a / 1 / 1 şi 2927 / 1 / b / 1 / 1, situat în Miercurea-Ciuc, str. Dózsa György nr.7, aferent spaţiului comercial din proprietatea SC COMCOLOR SRL, pentru o durată de 49 de ani, cu redevenţa minimă anuală de 7,5 Euro/mp.

Art. 2 Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ca anexele 1 şi 2.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică Serviciul financiar-contabil.

Se aprob

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică;

a) Prefectului Judeţului Harghita

b) SC COMCOLOR SRL Miercurea-Ciuc;

c) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

- Direcţiei economice - Serviciului financiar contabil ;

- Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Miercurea-Ciuc, 30 septembrie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

VERES EMŐKE GABRIELLA

 

Contrasemnează -secretar -Paizs Gyöngyi Juliánna

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA