HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

82. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 82 / 2005 privind darea în folosinţă gratuită, a patinoarului neacoperit împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 2077 mp, în favoarea Sport Club Miercurea-Ciuc, cu condiţia finalizării şi punerii în func

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005;

Având în vedere Raportul nr. 12182 /2005 a Biroului  investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil  de  comisia :

-pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

            Luând în considerare Hotărârea nr. 21/2002 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind revocarea Hotărârii nr. 108/1999 privind darea în folosinţă gratuită a terenului de hochei în suprafaţă de 2077 mp din incinta Bazei sportive patinoar în favoarea Sport Club Miercurea-Ciuc;

Ţinând cont de art. 17 a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul 2, litera ”f”, art. 46, alineatul 2 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită, a patinoarului neacoperit împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 2077 mp, din incinta Bazei Sportive Patinoar, în favoarea Sport Club Miercurea-Ciuc, pe durata existenţei construcţiei, cu condiţia finalizării şi punerii în funcţiune până la data de 31 decembrie 2006, respectiv a asigurării folosirii acestuia de către echipele de copii, juniori şi tineret  din municipiu zilnic cel puţin 6 ore cu caracter gratuit.  

Art.2 Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 21/2002 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului,

Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii  publice şi Serviciul de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

Art.4 Prezenta hotărâre se  va comunica:

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Asociaţiei Sportive Ciuc Miercurea-Ciuc;

          c) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

- Direcţiei economice - Serviciului financiar contabil ;

      - Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice;

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 

 

 

Miercurea-Ciuc, la  27 mai  2005.

 

 

                    PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                         Contrasemnează – secretar

                      ORBÁN LÁSZLÓ                                         PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA