HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

80. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 80 /2005 privind atribuirea denumirii „Strada Tanorok utca”, din municipiul Miercurea-Ciuc

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005;

Având în vedere adresa de solicitare nr. 5932/2004, a proprietarilor terenurilor, privind atribuirea denumirii „ străzii TANOROK-utca”, din municipiul Miercurea-Ciuc;

Având în vedere Raportul  al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipale Miercurea-Ciuc;

 Avizul unic al Comisiei de atribuire de denumiri judeţeană a fost solicitat conform adresei nr. 5932 din 27 aprilie 2004, la care nu  s-a primit răpuns;

  Avizat favorabil de  comisiile:

 - de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

Luând în considerare prevederile art.2. litera „d” şi art.3 pct.1 al Ordonanţei Guvernului nr.63/2002, aprobată prin Legea nr.48/2003, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri precum si art. 36 din Legea nr. 105 / 1996 privind evidenta populaţiei  şi cartea de identitate;

În temeiul art. 38, alineatul (2), litera „u”  respectiv art.46 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                    

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.   Se aprobă atribuirea denumirii: „Strada Tanorok - utca”, care face legătura între strada Lunca Mare şi strada Lacului din municipiul Miercurea-Ciuc 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului  Ráduly Róbert Kálmán  şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipale Miercurea-Ciuc.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

a)      Prefectului judeţului Harghita; 

b)      Consiliului Judeţean Harghita;

          Următoarelor servicii  din cadrul Primăriei Municipale Miercurea - Ciuc :

c)      Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului;

d)      Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public,servicii publice;

e)      Serviciului financiar – contabil ale Primăriei  Municipale Miercurea – Ciuc.

f)       Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.    

    

                 Miercurea-Ciuc, 27 mai  2005.

                           

                     PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                                Contrasemnează – secretar

                             ORBÁN LÁSZLÓ                                     PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA