HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

79. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 79 / 2005 privind aprobarea Contractului de colaborare între Consiliul Local al municipiului Miercurea – Ciuc şi Organizaţia Caritas Alba Iulia, Filiala Miercurea-Ciuc

      Consiliul Local al Municipiului Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005;

       Având în vedere  Expunerea de motive a primarului  prin care propune aprobarea  contractului de colaborare  pentru  colaborarea Consiliului Local cu organizaţia Caritas, Filiala Miercurea-Ciuc, Centru de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, strada Pictor Nagy Imre nr.140 privind asigurarea îngrijirii specială medicală şi asistenţă socială la domiciliu a persoanelor vârstnice.

       Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al  municipiului Miercurea-Ciuc nr. 107 / 2003 privind funcţionarea  Direcţiei de Asistenţă Socială şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al asistenţei la domiciliu a bătrânilor şi pensionarilor de boală.

        Avizat favorabil de  comisiile :

-          pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

-          pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectiv drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

-          de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

-          pentru  servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii. 

        În conformitate cu prevederile Legii nr. 17 /2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, a  Regulamentului de organizare şi funcţionare al asistenţei la domiciliu a persoanelor vârstnice;

        În temeiul prevederilor art. 38, alineatul (2), literele “s “ şi “x” precum şi art. 46  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

          Art. 1  Aprobarea Contractului   de colaborare între Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc şi Organizaţia Caritas Alba Iulia, Filiala Miercurea-Ciuc, Centru de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu, cu sediul în municipiul Miercurea – Ciuc strada Pictor Nagy Imre nr. 140, pentru îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu a persoanelor vârstnice, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 2 Sumele necesare vor fi alocate din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005, din fondurile primite de la Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie, în sumă de  27.000.000 lei / lună, începând cu data de 1 iunie 2005 până la sfârşitul anului fiscal.

         Art. 3 Cu semnarea contractului de colaborare  se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc Ráduly Róbert Kálmán.

         Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  viceprimarul Antal Attila, Direcţia financiar – contabilă şi Direcţia de asistenţă socială din cadrul Primăriei municipale Miercurea-Ciuc.

         Art.5 Prezenta hotărâre se va comunică:

a)       Prefectului judeţului Harghita;

b)       Primarului municipiului ;

c)       Viceprimarului Antal Attila;

d)       Consiliului Judeţean Harghita ;

e)       Direcţiei  de asistenţă socială;

f)        Direcţiei financiar-contabile ;

g)       Organizaţia Caritas, Filiala Miercurea -Ciuc, Centru de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu, cu sediul în municipiul  Miercurea -Ciuc, strada Pictor Nagy Imre nr. 140.

         Miercurea-Ciuc, 27 mai 2005.

               PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                            Contrasemnează – secretar

                          ORBÁN LÁSZLÓ                                 PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA


 

 

        Anexă la Hotărârea nr.  79 din 27 mai 2005

 

 

Contract de colaborare

 

Încheiat azi la ___________ / 2005

 

 

I.                  PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1.1     Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc, cu sediul în______________________________________________, reprezentat prin ________________________________în calitate de primar şi ___________________ în calitate de director economic.

 

 

1.2    Caritas Alba Julia filiala Miercurea-Ciuc, Centru de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu, cu sediul în Miercurea-Ciuc, _________________________________________________ reprezentat prin___________________________________,________________________________ şi ___________________________________.

 

II.               OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1   Prezentul contract are ca obiect organizarea unui Serviciu de Îngrijire Medicală şi Asitenţă Socio-Medicală la Domiciliu,, conform standardelor programului naţional de îngrijire la domiciliu al Confederaţiei Caritas România.

2.2   Baza legală:

-         Legea nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

-         Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

 

III.           OBLIGAŢIILE PĂRŢIIOR

 

3.1   Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc se obligă:

-         să pună la dispoziţia prestatorului numele şi adresa persoanelor, pentru care şi cu acordul cărora solicită prestarea serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu;

-         să identifice la nivelul localităţii problemele sociale prin anchetă socială la domiciliu, în fiecare caz concret, evaluând volumul de muncă necesar în colaborare cu cealaltă parte din prezentul contract; să finanţeze cheltuielile curente de întreţinere şi gospodărie să vireze lunar, începând din ___________________, suma de _________________, sumă prevăzută în buget şi aprobată prin hotărâre, privind confiinţarea Programului de servicii de îngrijire medicală şi asistenţă socio-medicală la domiciliu;

-         să acordă asistentă de specialitate în desfăşurarea şi realizarea serviciilor sociale;

-         să contribuie la atragerea finanţatorilor intreni sau externi;

3.2    Organizaţia Caritas se obligă:

-         să asigură îngrijirea specială şi de asistenţă socio-medicală la domiciliu prin personal specializat

-         îngrijirea specială să cuprindă următoarele activităţi:

                                     · consiliere economică, financiară, juridică şi sprijin în rezolvarea problemelor cu care se confruntă asistaţii;

                                     · acordarea de sprijin în rezolvarea problemelor gospodăreşti;

                                     · acordarea de sprijin emoţional, psihologic;

-         să asigure dotarea serviciului de îngrijire, conform standardelor de calitate ale programului;

-         să contribuie la finanţarea cheltuielilor curente;

-         să asigură angajarea, formarea, reciclarea şi acreditarea personalului specializat şi al colaboratorilor, în colaborare cu Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială Harghita;

-         să concretizeze atribuţiile personalului, care furnizează serviciile prin fişa postului;

-         să participă la atragerea de finanţatori pentru activitatea propusă;

-         să coopereze cu alte organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, specializate în domeniu;

-         să raporteze pachetul de servicii la realităţile locale, identificate de Consiliu Local.

 

IV.            DURATA CONTRACTULUI

4.1 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului contract.

 

V.               ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

-         părţile nu îşi îndeplinesc obligaţiile sau le îndeplinesc în mod necorespunzător

-         una dintre părţi reziliază unilateral prezentul contract, însă cu condiţia notificării părţii adverse cu minim 30 de zile înainte de data rezilierii

-         expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul

-         hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti

 

VI.            SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

6.1 Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.

 

VII.        CLAUZE SPECIALE

 7.1 Activitatea va fi organizată prin intermediul centrelor de îngrijire microregionale, care vor deservi localităţile arondate, stabilite de comun acord cu părţile implicate.

 

VIII.     DISPOZIŢII FINALE

         8.1   Prezentul contract intră în vigoare din data de ____________În condiţiile schimbării reglementărilor legale privind asistenţa socio-medicală clauzele prezentului contract vor putea fi modificate în comun acord cu ambele părţi.

        8.2  Orice modificare a prezentului contract se face cu acordul ambelor părţi prin act adiţional.

        8.3  Prezentul contract s-a încheiat în două exemplară, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

 

                         PRIMAR         

                                                                     CARITAS ALBA JULIA

              Ráduly Róbert Kálmán                                FILIALA

                                                                          MIERCUREA-CIUC

 

                    CONTABIL ŞEF                              MANAGER PROIECT

                                                                            _______________

                      

                                                                              ASISTENT ŞEF

                                                                               _____________

 

                                                                      DIRECTOR ECONOMIC

                                                                                 ______________

 

                          PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI

                                           ORBAN LASZLO

 

                                                                                                                Contrasemnează – secretar

                                                                                                       PAIZS GYONGYI JULIANNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA