HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

77. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 77 /2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” STRADA BĂILOR F.N.” zona Szécseny din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 29/2005, elaborat de S.C. TARNICS S.R.L. cu scopul c

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005;

Având în vedere proiectul nr. 541/2005 – faza P.U.D, elaborat de SC.TARNICS SRL;

Având în vedere RAPORTUL  de specialitate nr.8271/2005 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatele de Urbanism nr 915/2004,916/2004,917/2004. 918/2004 şi 919/2004 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

  Avizat favorabil de  comisiile:

  - de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

 - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

  În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, privind Metodologia de elaborare şi cadru conţinut  P.U.D.

 În temeiul articolul nr.38, alineatul (2), litera ”c” şi „k”, şi  articolul nr.46  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                         

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „STRADA BĂILOR F.N.” zona Szécseny din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 29/2005 , elaborat de SC. TARNICS SRL

         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

              Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

a.)    Prefectului Judeţului Harghita; 

b.)    Serviciului urbanism din cadrul Primăriei municipiului M-Ciuc; 

c.)    S.C. TARNICS SRL.

 

            Miercurea-Ciuc, 27 mai 2005.

                                    

 

                            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                     ORBÁN  LÁSZLÓ                                                                                              

                                                                                    Contrasemnează - secretar,

                                                                                    PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA