HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

76. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr.76 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „ZONA ŞUMULEU” din municipiul Miercurea - Ciuc, proiect nr.39/2005 ,elaborat de Arh. MIRK L. LILLA cu scopul construirii

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din  27 mai 2005;

Având în vedere proiectul nr. 39/2005 – faza P.U.D, elaborat de arh. Mirk L.Lilla

Având în vedere RAPORTUL de specialitate nr.8398/2005 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

 Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatele de Urbanism nr 856 din 15.11.2004 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

  Avizat favorabil de  comisiile:

  - de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

 - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

  În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, privind Metodologia de elaborare şi cadru conţinut  P.U.D.

 În temeiul articolul nr.38  litera ”c” şi „k”, şi  articolul nr.46  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

                                                         

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „ZONA ŞUMULEU.” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 39/2005 , elaborat de Arh.Mirk L. Lilla, cu scopul construirii unor case de locuit.

              Art.2. Drumul de acces la proprietăţi nu se include în domeniul public al oraşului, figurând în viitor ca curte interioară comună, şi va fi delimitată cu poartă, de strada Szék.

         Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

              Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

a.)    Prefectului Judeţului Harghita;

b.)    Arh.Mirk L.Lilla;

c.)  Serviciului urbanism din cadrul Primăriei municipiului M-Ciuc;

            Miercurea-Ciuc, 27 mai 2005.

                                    

                            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                     ORBÁN  LÁSZLÓ                                                                                              

                                                                                    Contrasemnează - secretar,

                                                                                    PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA