HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

75. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 75 /2005 privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenurilor aferente locuinţelor, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondurile statului

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară  din 27 mai 2005;

Văzând adresa nr. 651/2005 a S.C. CIVIS HARGHITA SRL. prin care se solicită atribuirea terenurilor aferente locuinţelor, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondurile  statului;

Ţinând cont de Raportul nr. 10955 / 2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

Avizat favorabil de  comisia:

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

Având în vedere prevederile art. 3, alineatul (2), art. 14  din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de  locuinţe construite din fondurile statului către populaţie cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul  2, literele „g şi f” precum  şi  art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Aprobarea atribuirii în folosinţă, pe durata existenţei construcţiei, suprafeţele de teren  aferente locuinţelor, în favoarea pers­oanelor fizice, conform tabelului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice.

Art.3.  Prezenta hotărâre se  va comunica:

a)     Prefectului Judeţului Harghita;

b)     SC Civis Harghita SRL;

c)      Biroului investiţii , evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

 

Miercurea - Ciuc, la 27 mai 2005                                                  

 

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

         ORBÁN LÁSZLÓ                                         Contrasemnează –secretar,

                                                                               PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA