HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

74. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 74 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr.18 / 1991

 

       Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005;

       Având în vedere Raportul prezentat de Compartimentul comunitar pentru cadastru şi  agricultură ;

       Avizat favorabil de comisia :

-          pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţenilor;

     Având în vedere prevederile art.36  din Legea nr.18 / 1991 privind fondul  funciar;

      In temeiul prevederilor  art.38, alineatul (2), litera „ f „  precum şi art. 46 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 Art.1 Se propune  reconstituirea  dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane, persoanelor îndreptăţite conform  Anexei nr.1,  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Miercurea - Ciuc şi  Compartimentul  comunitar pentru cadastru şi  agricultură din cadrul Primăriei municipiului  Miercurea - Ciuc.

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

a)     Prefectului Judeţului Harghita;

b)    Compartimentului comunitar pentru cadastru şi agricultură.

c)     Persoanei interesate.

 

Miercurea-Ciuc, 27 mai   2005.

 

               PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI               Contrasemnează-secretar

                       ORBÁN LÁSZLÓ                              Paizs Gyöngyi Júliánna

 

                                                                                               

ANEXĂ  la Hotărârea  nr. 74  / 2005

 

             

 

 

TABEL NOMINAL

 

 

cu persoanele care solicită reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane conform art.36 din Legea nr.18/1991 republicată

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Locul situării imobilului

Suprafaţa solicitată

-mp-

Suprafaţa atribuită

-mp-

Suprafaţa dovedită

cu acte

-mp-

Temeiul legal

1.

Csibi Károly, moştenitorii

Csibi Elisabeta,

Keresztes Klára

M.Sadoveanu, nr 19

M-Sadoveanu, nr.19

258

258

258

C.F.

nr.5245, nr.top.

2498/2/3/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

Orbán László 

 

 

Avizat pentru legalitate

          Secretar

Paiys Gyöngyi Juliánna

 

                       

 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA