HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

73. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 73 / 2005 privind transmiterea în folosinţă gratuită a clădirii şi terenului aferent spaţiului în suprafaţă de 33,71 mp situat în municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9, identificat prin CF nr. 2174, nr. top.

     Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţă ordinară din 27 mai 2005;

     Având în vedere Raportul nr. 11488/2005 al primarului Ráduly Róbert Kálmán, iniţiat la propunerea Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor,

      Ţinând cont de Adresa nr. 4867/30 din 2005 al Consiliului Judeţean Harghita şi al Organizaţiei Caritas Arhidiocezan Alba Iulia – Filiala Miercurea-Ciuc, prin care se solicită transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului identificat mai sus, în vederea asigurării continuităţii activităţii Centrului de îngrijire la domiciliu din municipiul Miercurea-Ciuc;

      Avizat favorabil de  comisiile:

-         de studii, prognoze  economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat ;

-         pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         pentru sãnãtate,  protecţie socialã, tineret,  sport, agrement, turism  şi culte;

       În conformitate cu prevederile art. 2, 11 alin. (1) lit. ,,a”, art.17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 38 alin. (1) lit. ,,f”, art. 46 alin. (1), precum şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de doi ani, începând cu 1 iunie 2005, a clădirii şi terenului aferent spaţiului în suprafaţă de 33,71 mp situat în municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9, identificat prin CF nr. 2174, nr. top. 1174, în favoarea Caritas Arhidiocezan Alba Iulia – Filiala Miercurea-Ciuc, conform schiţei din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. Se aprobă modelul contractului de comodat ale părţilor implicate, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3. Se mandatează primarul municipiul Miercurea-Ciuc cu întreprinderea demersurilor necesare încheierii contractului de comodat, conform modelului aprobat la articolul precedent.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul municipiului şi Biroului de integrare europeană şi managementul proiectului din cadrul primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

            Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică:

a.       Prefectului Judeţului Harghita;

b.      Consiliului Judeţean Harghita;

c.       Caritasului Arhidiocezan Alba Iulia – Filiala Miercurea-Ciuc;

d.      Direcţiei Sociale din cadrul primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

e.       Biroului de integrare europeană şi managementul proiectului din cadrul primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

           Miercurea Ciuc, 27 mai 2005 .

 

              PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI               Contrasemnează-secretar

                       ORBÁN LÁSZLÓ                              Paizs Gyöngyi Júliánna


 

ROMÂNIA                                                                Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 73/2005

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

NR. _______/ 2005

 

 

 

CONTRACT DE COMODAT

 

 

Încheiat astăzi, _______ mai 2005, între:

I.                   Părţile contractante

            1.1. Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita, reprezentat prin d-l Ráduly Róbert Kálmán – primar, în calitate de comodant

            şi

1.2. Caritas Arhidiocezan Alba Iulia, prin Filiala Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147, reprezentat prin d-l Elekes Zoltán – director executiv, d-l Péter György – coordonator program judeţean şi d-l Antal Róbert – coordonator regional, în calitate de comodatar;

 

            Baza Legală: 

- art.38 alin. (1) lit. ,,f” şi art. 126 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 şi art. 11 alin. (1) lit. ,,a” din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1560 şi următoarele din Codul civil;

- Hotărârea nr. ____/2005 a Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc, privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a clădirii şi terenului aferent spaţiului în suprafaţă de 33,71 mp situat în municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9, identificat prin CF nr. 2174, nr. top.1174, în favoarea Caritas Arhidiocezan Alba Iulia – Filiala Miercurea Ciuc;

 

 

II. Obiectul contractului

2.1. Comodantul transmite comodatarului, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a clădirii şi terenului aferent spaţiului în suprafaţă de 33,71 mp situat în municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9, identificat prin CF nr. 2174, nr. top. 1174.

            2.2. Predarea de către comodant, respectiv primirea de către comodatar, a imobilului menţionate la pct. 2.1, se va face în baza unui proces-verbal de predare primire.

 

 

III.             Intrarea în vigoare a comodatului şi durata contractului

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data de 1 iunie 2005.

            3.2. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 2 ani (doi), cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.

 

 

 

 

             IV. Obligaţiile părţilor

 

4.1. Comodatarul se obligă:

- să asigure îngrijirea specială şi de asistenţă socială la domiciliu folosind ca un bun gospodar spaţiul dat în comodat, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul contract, pentru care s-a încheiat prezentul contract;

- de a se îngriji de conservarea bunului primit în folosinţă gratuită, ca un bun proprietar;

- de a asigura utilizarea şi exploatarea bunului primit în folosinţă gratuită, potrivit destinaţiei acestuia,

- de a suporta cheltuielile de folosinţă (întreţinere) a bunului primit în folosinţă gratuită, inclusiv reparaţiile curente şi de capital necesare pentru asigurarea exploatării eficiente a acestei bun, fără posibilitatea de a cere restituirea acestor cheltuieli de la comodant;

- de a restitui acest bun, la expirarea termenului stabilit în contract, în starea de folosinţă, potrivit destinaţiei acestora;

- de a suporta riscul pentru pierirea totală sau parţială a bunului, cu excepţia situaţiei în care bunul au pierit ca urmare a unui caz de forţă majoră sau caz fortuit, sau dacă face dovada că pierirea lucrului este consecinţa folosirii bunului potrivit destinaţiei acestuia şi fără culpă din partea sa;

- de a răspunde pentru deteriorarea bunului produse de către persoanele cărora le-a fost încredinţat,

- de a notifica comodantului cazurile de forţă majoră sau de caz fortuit, în decurs de 5 zile de la data producerii evenimentului care a determinat situaţia de forţă majoră sau caz fortuit;

- să ţină evidenţa bunului primit în folosinţă gratuită şi de a comunica, la cererea comodantului, situaţia privind acesta, în vederea întocmirii inventarului propriu a comodantului;

 

            4.2. Comodantul se obligă:

- de a despăgubi pe comodatar pentru daunele provocate de viciile bunului transmis în folosinţă gratuită, dacă le cunoştea aceste vicii şi nu le-a adus la cunoştinţa comodatarului;

- să garanteze pe comodatar pentru evicţiunea parţială sau totală a bunului transmis pentru folosinţă gratuită;

 

            V. Încetarea contractului

 

5.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul;

- acordul comun al părţilor;

- hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti;

5.2. Rezilierea contractului, înainte de termenul stabilit, se face la:

-     cererea comodatarului, cu condiţia notificării prealabile;

-     cererea comodantului, atunci când:

-    comodatarul utilizează bunurile primite în folosinţa sa în alte scopuri decât cele declarate prin prezentul contract;

- comodatarul nu respectă condiţiile de folosinţă ale bunurilor  primite în folosinţă gratuită;

- comodatarul nu a respectat clauzele contractuale în mod  repetat.       

 

             VI. Litigii

6.1. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se soluţionează pe căi amiabile.

 

6.2. Litigiile care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

 

 

 

 

 

VI.              Dispoziţii finale

7.1. Termenii sau condiţiile contractuale, stipulate în prezentul contract de folosinţă gratuită, se pot modifica cu acordul scris al părţilor contractante.

 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, unul pentru comodant, unul pentru comodatar.

           

 

COMODANT,                                                               COMODATAR,

Consiliul Local al municipiului                            Caritas Arhidiocezan Alba Iulia, prin

            Miercurea Ciuc                                                 Filiala Miercurea Ciuc

 

      Primar,     

Ráduly Róbert Kálmán                                     Director executiv,     

           ___________                                                                    Elekes Zoltán

 

Contabil şef                                                    Coordonator program judeţean

            ____________                                                              Péter György

 

 Viza CFP,

   __________________

             

 

Vizat juridic,                                                               Coordonator regional

    _________________                                                               Antal Róbert

 

 

 

 Preşedintele şedinţei,                                                      Contrasemnează secretar,

                  Orbán László                                                         Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA