HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

72. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 72 / 2005 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. prin completarea anexei acestuia

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în sedinţa ordinară din  27 mai 2005;

Având în vedere Raportul nr.11432/ 2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului  Miercurea-Ciuc ;

Avizat favorabil de  comisiile :

         - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

        - de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public si privat;

        - pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.

Luând  în considerare  prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice –cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998;

În temeiul art.38, alineatul (2)  literele „f” şi „g”, art.46 alineatul (1) şi alineatul (2) şi art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. pentru completarea anexei la contract, cu următoarele mijloace fixe rezultate din investiţia  „Restituirea contravalorii aparatelor de măsură montate de Asoaţia proprietarilor realizate din fondul de redevenţă în trimestrul I. şi luna aprilie 2005, de SC GOSCOM – SA”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului,  Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi SC GOSCOM SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se  comunică :

            a)  Prefectului Judeţului Harghita;

            b)  S.C. GOSCOM – S.A.;

            c)  Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

            d)  Serviciului financiar - contabil .

           

           Miercurea – Ciuc, 27 mai 2005.      

                    

                                    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

                                            ORBÁN LÁSZLÓ

 

                                                                                   Contrasemnează –secretar,

                                                                                 PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA