HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

71. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 71 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Extinderea canalizării menajere Miercurea-Ciuc (Şumuleu)” proiect nr.2547/1996 cu reactualizare în 2005-elaborat de S.C. PROIECT HARGHIT

 

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005;

Având în vedere Raportul nr.11868/2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de  comisiile:

-pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

            -de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

-de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;

            Luând în considerare prevederile art.40 din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 45/2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul (2), literele (c),(f),(m), art. 46 alineatul (1) şi alineatul (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Extinderea canalizării menajere Miercurea-Ciuc (Şumuleu)” proiect nr.2547/1996 cu reactualizare în 2005-elaborat de S.C. PROIECT HARGHITA S.A. următoarele indicatori tehnico-economici şi caracteristici:

            1) Valoarea investiţiei:

                        Total                                        9 864 165,4 mii lei

                        C+M                                        8 765 512,4 mii lei

            2) Lungime traseu:

                        Canalizare menajeră                          3 200 m

            3) Durata investiţiei:                                        24 luni.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, Serviciul financiar contabil şi SC GOSCOM S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se  comunică :

            a)  Prefectului Judeţului Harghita;

            b)  S.C. GOSCOM  S.A.;

            c)  Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

            d)  Serviciului financiar - contabil.

      

           Miercurea – Ciuc, 27 mai 2005.

 

               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                  ORBÁN  LÁSZLÓ                                                                                          

                                                                                    Contrasemnează - secretar,

                                                                                    PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA