HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

70. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 70 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitarea reţelei de canalizare din strada G. Coşbuc” proiect nr.4/2005-elaborat de S.C. GOSCOM S.A

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005;

Având în vedere Raportul nr.11446/2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Având în vedere Hotărârea nr.35/2005 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc  privind aprobarea  modificării Contractului de concesiune nr.2764/2005 încheiat cu S.C. Goscom S.A. prin completarea anexei acestuia.

Avizat favorabil de  comisiile:

-pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

            -de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

-de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;

            Luând în considerare prevederile art.40 din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 45/2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul (2), literele (c),(f),(m), art. 46 alineatul (1) şi alineatul (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Aprobarea  Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitarea reţelei de canalizare din strada G. Coşbuc” proiect nr.4/2005-elaborat de S.C. GOSCOM S.A, cu următoarele indicatori tehnico-economici şi caracteristici:

            1) Lungime traseu:

                        Canalizare pluvială                                 870 m

                                    Canalizare menajeră                              315 m

2) Valoarea totală a investiţiei:                            2 303 918 mii lei

                        din care:

                          C+M                                                  2 235 037 mii lei

3) Durata investiţiei:                                           4 luni.  

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, Serviciul financiar contabil şi SC GOSCOM S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se  comunică :

            a)  Prefectului Judeţului Harghita;

            b)  S.C. GOSCOM  S.A.;

            c)  Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

            d)  Serviciului financiar - contabil.

      

           Miercurea – Ciuc, 27 mai 2005.

 

                            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

                               ORBÁN LÁSZLÓ

                    

                                                                                     Contrasemnează -  secretar,

                                                                                    PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA