HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

69. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 69 /2005 privind organizarea Comisiei de analizare şi verificare a drepturilor salariale ale personalului din cadrul Serviciului public

 

           Consiliul Local Municipal, întrunit în şedinţa ordinară din 27  mai 2005;

           Având în vedere Procesul – verbal al şedinţai ordinare a Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc, din data de 27 mai 2005;

            În temeiul prevederilor art. 56, alineatul (7) precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art. 1 Se aprobă  organizarea Comisiei de analizare şi verificare a drepturilor                              salariale ale  personalului din cadrul Serviciului public  comunitar local de evidenţă  a persoanelor,  în următoarea componenţă:

1.      Benkő Alexandru      - consilier

2.      Hajdu Gábor             - consilier

3.      Bíró József                 - consilier

          Art. 2 (1) Comisia susmenţionată va verifica  până la şedinţa următoare din luna iunie 2005,  următoarele :

-         temeinicia  acordării a sporului  pentru condiţii de pericol deosebit respectiv a sporului pentru condiţii grele de muncă a personalului contractual preluat  de la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.  

              (2)Comisia va întocmi un Raport despre rezultatul verificării şi  va înainta propuneri pentru reglementarea uniformă a salariilor din cadrul Serviciului public  comunitar local de evidenţă  a persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea  - Ciuc.

               Art.3 Până la întocmirea Raportului întocmit conform art. 2 ordonatorul de credite va ordonanţa doar drepturile salariale ce revin şi celorlalţi angajaţi din aparatul propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc.

         Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea – Ciuc.

          Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica :

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Primarului municipiului Miercurea – Ciuc;

c)      Secretarului municipiului;

d)      Persoanelor  interesate.

 

Miercurea – Ciuc, 27 mai 2005.

 

                            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                     ORBÁN  LÁSZLÓ                                                                                              

                                                                                       Contrasemnează - secretar,

                                                                                    PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA