HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

68. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 68 / 2005 privind transformarea unor posturi

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 mai 2005;

Având în vedere Raportul primarului prin care se propune transformarea unui post de nivel inferior a cărui titular a absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, funcţie publică de execuţie existentă în statul de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea - Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

de administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat.

Având în vedere art.14 alin.1 şi 2 din Regulamentul-cadru al Ordinului preşedintelui ANFP nr.207/2005 privind promovarea în clasă a funcţionarilor publici, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care în anul 2005 absolvesc o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea ;

Având în vedere Procesul-verbal nr.8787/2005 privind rezultatul examenului organizat în vederea promovării în clasă a numitului Tamás Adolf;

În conformitate cu prevederile art.12 alin.2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată prin Legea nr.76/2005 ;

Văzând avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.799310/2005 pentru transformarea postului de referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare în post de expert, clasa I, grad profesional principal, treapta 2 de salarizare ;

În baza prevederilor art. 68, alineatul (1), litera „ţ” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, prin care primarul este investit cu atribuţia de a propune structura organizatorică şi a statului de funcţii spre aprobare Consiliului local;

În temeiul art. 38, alineatul (2), litera „e” şi art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art. 1. Se aprobă transformarea postului de referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare în post de expert, clasa I, grad profesional principal, treapta 2 de salarizare, funcţie publică de execuţie din cadrul Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului, începând cu data de 1 mai 2005.

Art. 2 Se aprobă, începând din 1 iunie 2005, transformarea postului vacant de mecanic, treapta profesională III. în mecanic, treapta profesională II., în cadrul Secţiei floricolă, spaţii verzi şi cimitir.

Art. 3 Se aprobă, începând din 1 iunie 2005, transformarea postului vacant de Inspector de specialitate grad IA, şef serviciu Secretariat tehnic, în referent de specialitate cu studii superioare de scurtă durată ( SSD), grad profesional II.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert-Kálmán şi Compartimentul de gestiune a resurselor umane şi funcţiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică :

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) Compartimentului de gestiune a resurselor umane şi funcţiilor publice ;

Miercurea – Ciuc, 27 mai 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează -secretar,

ORBÁN LÁSZLÓ Paizs Gyöngyi Juliánna
România
Judeţul Harghita
Consiliul local municipal
Miercurea-Ciuc

Anexa nr. 2

la Hotărârea nr.68/2005.

Stat de funcţii

Nr. crt.

Funcţia

Nivel studii

Grad profesional, treaptă

Observaţii

Cod ocupaţie

de execuţie

de conducere

Secţia de utilaj şi intreţinere

1.

Referent

Şef secţie

M

IA

419001

2.

Magazioner

M

I

413102

3.

Referent

M

IA

247004

4.

Maistru constructor

M

I

311201

5.

Muncitor zugrav

I

714102

6.

Muncitor zugrav

V

714102

7.

Muncitor zugrav

III

714102

8.

Muncitor zidar

II

712221

9.

Muncitor instalator apă-canal

I

713605

10.

Muncitor dulgher

V

712421

11.

Muncitor dulgher

VI

12.

Muncitor tâmplar

II

712421

13.

Muncitor faianţator

II

713224

14.

Muncitor mecanic

III

723103

15.

Muncitor zidar

V

712221

16.

Muncitor mecanic

II

723103

17.

Muncitor lăcătuş mecanic

VI

721410

18.

Muncitor necalificat

931301

19.

Maistru mecanic

Şef secţie

M

I

311508

20.

Muncitor tractorist

I

833101

21.

Muncitor mecanic

I

723103

22.

Muncitor tractorist

II

833101

23.

Muncitor conducător auto

I

833201

24.

Muncitor mecanic

II

723103

25.

Muncitor conducător auto

I

832201

26.

Muncitor conducător auto

II

832201

27.

Muncitor conducător auto

I

832201

28.

Muncitor conducător auto

II

832201

29.

Muncitor conducător auto

III

832201

Secţia floricolă, spaţii verzi şi cimitir

30.

Inspector de specialitate (inginer)

Şef secţie

S

IA

247003

31.

Muncitor floricultor

Şef formaţie

IV

611204

32.

Muncitor floricultor

III

611204

33.

Muncitor floricultor

III

611204

34.

Muncitor floricultor

III

611204

35.

Muncitor floricultor

IV

611204

36.

Muncitor floricultor

III

611204

37.

Muncitor floricultor

III

611204

38.

Muncitor floricultor

V

611204

39.

Muncitor floricultor

VI

611204

40.

Muncitor floricultor

VI

611204

41.

Muncitor floricultor

VI

611204

42.

Muncitor floricultor

VI

611204

43.

Muncitor floricultor

VI

611204

44.

Muncitor floricultor

VI

611204

45.

Muncitor floricultor

VI

611204

46.

Muncitor floricultor

VI

611204

47.

Muncitor floricultor

VI

611204

48.

Fochist

III

816107

49.

Fochist

IV

816107

50.

Fochist

V

816107

51.

Mecanic

IV

723103

52.

Muncitor necalificat

931301

53.

Muncitor necalificat

931301

54.

Muncitor necalificat

931301

55.

Muncitor floricultor

Şef formaţie,

VI

611204

56.

Muncitor mecanic

II

723103

57.

Muncitor mecanic

II

723103

58.

Muncitor mecanic

IV

723103

59.

Muncitor tâmplar

III

742203

60.

Muncitor tractorist

III

833101

61.

Muncitor îngrijitor

I

914101

62.

Muncitor necalificat

Şef formaţie

723103

63.

Muncitor necalificat

931301

64.

Muncitor necalificat

931301

65.

Muncitor necalificat

931301

66.

Muncitor necalificat

931301

67.

Muncitor floricultor

VI

611204

68.

Muncitor floricultor

VI

611024

69.

Paznic cimitir

915204

Formaţia parcări

70.

Funcţionar

Şef formaţie

I

M

419001

71.

Funcţionar

I

M

419001

72.

Paznic (½ normă)

I

915204

73.

Paznic

I

915204

74.

Paznic

I

915204

75.

Paznic (½ normă)

I

915204

76.

Paznic

I

915204

77.

Paznic

I

915204

78.

Paznic

I

915204

79.

Paznic

I

915204

80.

Paznic

I

915204

81.

Paznic

I

915204

82.

Paznic

I

915204

83.

Paznic

I

915204

84.

Paznic

I

915204

85.

Paznic

I

915204

86.

Paznic

I

915204

87.

Paznic

I

915204

88.

Paznic

I

915204

89.

Paznic

I

915204

Administraţia pieţii

90.

Referent

M

IA

419001

91.

Funcţionar

M

I

419001

92.

Funcţionar

M

I

419001

93.

Funcţionar

M

I

419001

94.

Funcţionar

M

I

419001

95.

Îngrijitor

I

914101

96.

Îngrijitor

I

914101

97.

Îngrijitor

I

914101

98.

Îngrijitor

I

914101

99.

Îngrijitor

I

914101

Serviciul aprovizionare, deservire şi pază

100.

Referent

Şef serviciu

M

IA

419001

101.

Referent

M

III

419001

102.

Referent

M

I

419001

103.

Mecanic întreţinere

G

II

723103

104.

Portar

G

I

915206

105.

Portar

G

I

915206

106.

Portar

G

I

915206

107.

Portar

G

I

915206

108.

Portar

G

I

915206

109.

Îngrijitor

G

I

914101

110.

Îngrijitor

G

I

914101

111.

Îngrijitor

G

I

914101

112.

Îngrijitor

G

I

914101

113.

Telefonist

M

III

422304

114.

Fochist

G

III

816107

115.

Electrician

G

I

713701

Rampa de gunoi

116.

Muncitor necalificat

931301

117.

Muncitor necalificat

931301

118.

Muncitor necalificat

931301

119.

Muncitor necalificat

931301

120.

Buldozerist

II

833101

Miercurea-Ciuc,27.05.2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Contrasemnează

Orbán László Secretar,

Paizs Gyöngyi Juliánna

Anexa 2  la  Hotărârea nr. 68 /2005

 

             

Stat de funcţii

al aparatului propriu al Consiliului Local  Municipal Miercurea-Ciuc

 

Nr.

Ctr.

Funcţia

Nivel studii

Clasa

Grad profesional

 

Treaptă

De conducere

De execuţie

 1.  

Secretar munic.

 

 

 

 

 

Serv. Adm. publică locală, organizarea alegerilor şi reforma în administraţie         9/8/1

 1.  

Şef  serviciu

 

S

I

superior

1

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

superior

3

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Curier

M;G

Tr.III

CM

 

 1.  

 

Consilier juridic

S

D

CM

 

 1.  

 

Consilier juridic

S

D

CM

 

Compartiment  juridic                                                                                                        2/2/0

 1.  

 

Consilier juridic

S

I

principal

1

 1.  

 

Consilier juridic

S

I

principal

1

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor                                        11/10/1

 1.  

Şef serviciu

Consilier

S

I

principal

1

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Consilier juridic

S

I

principal

3

 1.  

 

Consilier

S

I

debutant

 

 1.  

 

Referent

M

III

debutant

 

 1.  

 

Consilier

S

I

CM

POL.

 1.  

 

Referent de spec.

S

III

CM

POL.

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

Compartiment comunitar pentru cadastru , agricultură şi silvicultură                       6/6/0

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

1

 1.  

 

Consilier

S

I

debutant

 

 1.  

 

Consilier juridic

S

I

principal

2

 1.  

 

Referent

M

III

principal

3

 1.  

 

Consilier

S

I

debutant

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.II

CM

 

Direcţia economică

 1.  

Director execut.

 

S

I

superior

1

Serviciul financiar-contabil                                                                                          8/7/1

 1.  

Şef serviciu

 

S

I

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

2

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

2

 1.  

 

Referent

   M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

    Tr.I A

CM

 

Serviciul impozite – taxe şi alte venituri                                                                         11/10/1

 1.  

Şef serviciu

 

S

I

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

principal

1

 1.  

 

Referent

M

III

asistent

3

 1.  

 

Referent

M

III

principal

1

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Consilier

S

I

debutant

 

 1.  

 

Referent

M

III

debutant

 

Compartiment relaţii -  informaţii publice şi relaţii cu asociaţiile de proprietari        5/5/0

 1.  

 

Inspector de spec

S

Tr.I

CM

 

 1.  

 

Referent

M

III

superior

2

 1.  

 

Consilier

S

I

   debutant

 

 1.  

 

Consilier

S

I

asistent

1

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

Biroul integrare europeană şi managementul proiectelor                                            7/6/1

 1.  

Şef birou

 

S

Tr.II

CM

 

 1.  

 

Inspector de sp.

S

Tr. I A

       CM

 

 1.  

 

Referent de spec

SSD

Tr.II

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.II

       CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.III

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

Tr.II

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

D

CM

 

   Arhitect şef                                                                                                                     8/7/1

 1.  

Arhitect şef

 

S

I

 superior

1

Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

2

 1.  

 

Referent de spec.

SSD

II

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Expert

S

       I

    principal

2

 1.  

 

Referent

M

     Tr.II

CM

 

Biroul  investiţii,  evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice                                      6/5/1

 1.  

Şef birou

 

S

I

superior

1

 1.  

 

Referent de sp.

SSD

II

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

asistent

3

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Consilier juridic

S

I

debutant

 

Compartiment de gestiune a  resurselor umane şi funcţii publice                               3/3/0

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

Compartiment  de informatică şi gestiune reţea                                                              2/2/0

 1.  

 

Inspector de sp.

S

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

III

superior

3

Compartiment de protecţia civilă                                                                                    2/2/0

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

debutant

 

Serviciul de control urban                                                                                                8/7/1

 1.  

Şef serviciu

 

S

I

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

asistent

3

 1.  

 

Consilier

S

I

principal

2

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

principal

3

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

Compartiment comercial şi autorizări                                                                             2/2/0

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior l

1

Compartiment audit şi control financiar de gestiune                                                     2/2/0

 1.  

 

Auditor

S

I

superior

1

 1.  

 

Auditor

S

I

asistent

3

Secretariat tehnic                                                                                                              8/7/1

 1.  

Şef serviciu

 

SSD

        II

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

Deb.

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

Tr.II

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.II

CM

 

 1.  

 

Referent

M

 Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.III

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.III

CM

 

Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public , servicii publice     11/10/1

 1.  

 

Ing.Şef.

S

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.II

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent de spec

SSD

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent de spec

SSD

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I A

CM

 

                 

 

Miercurea-Ciuc, la 27 mai 2005.

 

        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                   Contrasemnează -secretar,                    

              ORBÁN LÁSZLÓ                                                  Paizs Gyöngyi-Juliánna

 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA