HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

67. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 67 / 2005 privind invitarea delegaţiilor oficiale ale oraşelor înfrăţite în perioada 4 - 7 august 2005 la sărbătorirea „ ZILELOR ORAŞULUI MIERCUREA - CIUC „

 Consiliul Local Municipal Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005;

Având în vedere Referatul Compartimentului  de  relaţii şi informaţii publice şi relaţii cu asociaţiile de proprietari, prin care se propune aprobarea invitării delegaţiilor oficiale ale oraşelor înfrăţite cu municipiul Miercurea - Ciuc, în perioada  4-7 august 2005,  delegaţiile fiind compuse din câte 4 persoane fiecare, pentru a participa la sărbătorirea  „ZILELOR ORAŞULUI MIERCUREA - CIUC „ ale cărei cheltuieli se vor ridica la 274.500.000 lei, precum şi aprobarea  programului vizitei delegaţiilor oraşelor înfrăţite.

            Avizat favorabil de   comisiile  :

- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

-pentru activităţi ştiinţifice învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite ;

Văzând  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale,  completată şi modificată precum şi  art. 4 alineatele  (1) şi (2)  din Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 30 august 2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 1241 din 5 august 2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului  nr. 80 / 2001.

In temeiul art 38, alineatul (2), litera „ d „, precum  şi  art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se  aprobă  invitarea delegaţiilor  oficiale ale oraşelor înfrăţite cu municipiul Miercurea - Ciuc,  compuse din 4 persoane fiecare, pentru a participa la sărbătorirea „ZILELOR ORAŞULUI  MIERCUREA - CIUC”, în perioada 4 – 7  august 2005. 

Art.2 Se aprobă  PROGRAMUL PROVIZORIU  vizitei delegaţiilor oraşelor înfrăţite, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cheltuielile aferente,  până la limita sumei de  274.500.000 lei, vor fi  suportate din Bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2005 , Capitolul 51.02. 05 “Autorităţi executive art. 30.02 Protocol “.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri se  însărcinează  primarul,  Compartimentul  de relaţii  şi informaţii publice  şi relaţii cu asociaţiile de proprietari şi  Direcţia financiar - contabilă din cadrul   Primăriei Municipale Miercurea - Ciuc.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică :

a)       Prefectului judeţului Harghita;

b)       Compartimentului  de relaţii  şi informaţii publice  şi relaţii cu asociaţiile de proprietari;

c)    Direcţiei  economice Serviciului financiar - contabil din cadrul   Primăriei Municipale

        Miercurea - Ciuc.

d)       Viceprimarului Antal Attila ;

 

Miercurea - Ciuc,  27 mai 2005.

 

         PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                           Contrasemnează – secretar

                ORBÁN  LÁSZLÓ                                           Paizs Gyöngyi  Juliánna  

    Anexă la Hotărârea nr. 67 / 2005

 

                                                                                      

 

 

 PROGRAMUL PROVIZORIU

 VIZITEI DELEGAŢIILOR ORAŞELOR ÎNFRĂŢITE

4-7 august 2005.

 

Joi, 4 august,

orele 17-22 – sosirea şi cazarea delegaţiilor, cină;

 Vineri, 5 august

orele 8,00-9,00    micul  dejun;

orele 9,30-10,30  întâlnirea la Primărie cu conducătorii delegaţiilor;

orele 10-16         Festivalul cartofului, în parcul central;

orele  13,00         masă de prânz ;

Orele 16,00        Teatrul Csíki Játékszín: înmânarea distincţiilor Primarului;

Orele  19,00       cină ;

 

Sâmbătă, 6 august

Orele 7,00 - micul dejun;

9,00 excursie şi masa de prănz la Piricske;

spre seară - participare la programul Zilei Oraşului;

19,00  cină;

       Duminică, 7 august

Micul  dejun şi pachet;

Plecarea delegaţiilor;

 

            Miercurea – Ciuc, 27 mai 2005.

 

                        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI            Contrasemnează  - secretar

                             ORBÁN  LÁSZLÓ                             Paizs Gyöngyi Juliánna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Anexa la Hot. Nr.......

  
 BUGETUL

VIZITEI DELEGAŢIILOR ORAŞELOR ÎNFRĂŢITE

4 august-7 august 2005.  

 

Cazare, 58 persoane,     3 nopţi X   20 camere cu două paturi x 1.400.000 =  84.000.000 lei

                                                       18 camere  cu un pat  x 1250.000 lei = 67.500.000

                                                                             Total:  151.500.000 lei

Masă       58 persoane  X 3 Zile X 500.000 lei =    87.000.000.-lei

Cadouri 1.500.000.- lei X 15 delegaţii =                22.500.000 lei

Transport persoane                                                      3.000.000 lei

 

 TOTAL                                                264.000. 000.- LEI

 

 

 

 

Iniţiat de Primar

 

Ráduly Róbert                                     

 

 

                                                                                                            Avizat pentru legalitate

                                                                                                                        secretar

                                                                                                            Paizs Gyöngyi Juliánna

  

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA