HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

66. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 66 / 2005 privind modificarea şi completarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005;

Având în vedere Raportul comun Nr.10927/2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, al Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor şi al Direcţiei economice – Serviciului financiar contabil;

Avizat favorabil de  comisiile:

-         de studii, prognoze  economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat ;

-         pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

-         pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;

-         pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;

Ţinând cont de Hotărârea nr. 185/2004 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005;

Având în vedere Hotărârea nr. 26/2005 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005;

În baza art. 15 alin. 2 şi art. 32, alineatul (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobat prin Legea nr. 108/2004, completat şi modificat;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice;

În temeiul prevederilor art. 38, alineatul (2), litera „d“ precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2005, astfel:

La art. 1.  cap. 95.02 subcap. 05 „Fondul de rezervă bugetară” la dispoziţia consiliilor locale şi judeţene,  se diminuează cu sumele următoare:

-         125.000.000 lei în cap. 51.02 subcap. 05 art. 30.07 „Alte cheltuieli”, necesară  finanţării unor activităţi în domeniul relaţii cu presa şi comunitatea.  

-         2.000.000.000 lei în cap. 63.02 subcap. 10 art.70 ”Investiţii”, ceea ce reprezintă cota parte din investiţia finanţată conform Hotărârii nr. 325/2005;

-         79.000.000 lei în cap. 59.02. subcap. 08 art. 27 ”Reparaţii curente”, reparaţii la Căminul Cultural din str. Topliţa nr. 93.

-         1.500.000.000 lei în cap. 57.02 ”Învăţământ”, titlu 20 ”Materiale” pentru funcţionarea instituţiilor de învăţământ;

 

Art. 2. Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2004, la următoarele articole:

-         art. 5 lit. ii) se va completa cu un nou alineat (3) care va avea următorul cuprins:

”sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice” cu suma de 14.000.000 mii lei;

         - art. 6  partea de cheltuieli se majorează cu 14.000.000 mii lei la cap. 63.02. subcap.10, art. 72.

 

 

 

-                      art. 16 a anexei nr. 3 la hotărâre, privind lista obiectivelor de investiţii pe anul 2005 se majorează cu suma de 2.000.000 mii lei conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-                     art. 17 a anexei nr. 4 la hotărâre, privind lista obiectivelor de investiţii ce se vor finanţa din repartizarea pe unităţi administrativ-teritorulae a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 326/2005, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art.3

Se modifică Bugetul veniturilor proprii şi subvenţii:

- la partea de venituri se modifică la cap. 38.03.02. Subvenţii de la buget local

trim  II:   280.000 mii lei

 cap. 40.03.01 „Donaţii şi sponzorizări” se va suplimenta în felul următor:

            trim. II:   174.000 mii lei

            trim. III:  473.000 mii lei

            trim  IV:  203.000 mii lei

- la partea de cheltuieli se modifică  cap. 59.03 „Cultură, Religie şi Acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret”, subcap. 50 „Alte instituţii şi acţiuni privind cultura religie şi activitatea sportivă şi de tineret”, titlul 20 “Cheltuieli de materiale şi prestări servicii”, art. 25  “Material şi prestări servicii cu caracter funcţional”:

trim. II:  454.000 mii lei

trim. III: 473.000 mii lei

trim  IV: 203.000 mii lei.

 

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul municipiului, Direcţia economică – Serviciul financiar–contabil, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Biroul de integrare europeană şi managementul proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc.

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Direcţiei Finanţelor Publice Harghita;

c)      Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

d)      Direcţiei economice – Serviciului financiar–contabil;

e)      Serviciului de administrarea patrimoniului şi domeniului public, servicii publice;

f)        Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor.

 

 

 Miercurea - Ciuc, 27 mai 2005.

 

     PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                            Contrasemnează  – secretar

        ORBÁN  LÁSZLÓ                                              Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA