HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

65. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 65 / 2005 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2003

Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai   2005;

Având în vedere Raportul Direcţiei financiar – contabile precum  şi  Raportul de Audit privind analiza dării de seamă contabilă anului 2003;

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Primăriei municipale Miercurea – Ciuc , timp de 30 de zile ;

Avizat favorabil de   comisiile:

 - de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-  de servicii publice şi comerţ, relaţii cu cetăţenii;

-  pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

În temeiul art. 38,  aliniat (2), litera „ d „ şi art. 46  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

 

 

                            H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2003, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi Direcţia financiar – contabilă din cadrul Primăriei municipale Miercurea - Ciuc;

Art.3 Prezenta Hotărâre se  va comunica :

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Direcţiei financiar contabile;

 

Miercurea – Ciuc, 27 mai 2005.

 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

         ORBÁN LÁSZLÓ                                         Contrasemnează –secretar,

                                                                               PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA