HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

64. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 64 / 2005 privind premierea sportivei Tófalvi Éva pentru rezultatele deosebite obţinute în cariera sportivă, în perioada 1997-2005

            Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 mai 2005;

            Având în vedere Raportul Comisiei de identificare şi inventariere a terenurilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, prin care se propune atribuirea terenului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Harghita-Băi, f.n. sub număr cadastru 953, intravilan în suprafaţă de 500 mp. sportivei Tófalvi Éva, domiciliat în municipiul Miercurea-Ciuc, Harghita-Băi, nr. 10, pentru rezultatele merituoase în cariera sportivă, în perioada 1997-2005, 55 de titluri naţionale şi internaţionale deosebite.

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Miercurea - Ciuc nr. 54/2005 de aprobare a inventarului terenurilor disponibile ce pot fi atribuite în folosinţă gratuită, conform Legii nr. 15/2003.

            Avizat favorabil de  comisiile:

               - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

               - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

              -  pentru activităţii ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 15/2003 şi art. 5 din Hotărârea Guvernului  Nr. 896 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinţe proprietate personală.

            În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) litera “f” şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRÂŞTE:

            Art.1  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită sportivei Tófalvi Éva a terenului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Harghita-Băi, f.n. sub număr cadastru 953, intravilan în suprafaţă de 500 mp.

          Art.2 Primarul municipiului Miercurea-Ciuc va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

           Art. 3    Prezenta hotărâre se comunică:

                          a). Prefectului Judeţului Harghita;

                          b). Primarului municipiului Miercurea-Ciuc;

                          c). Compartimentului Comunitar pentru  cadastru, agricultură şi silvicultură

                          d). Sportivei Tófalvi Éva

 

Miercurea-Ciuc, la 27 mai 2005.

 

                PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI               Contrasemnează-secretar

                       ORBÁN LÁSZLÓ                              Paizs Gyöngyi Júliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA